პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ვანო წიკლაური
 • დაბადებით თარიღი : 22.12.1975
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 162 საშუალო სკოლა თბილისი 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამოქალაქო კათედრა თბილისი, საქართველო 1999-2002 ასპირანტურა
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1999 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 20 ოქტომბერი, 2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 25 ივლისი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 6 აგვისტო, 2010 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მივლინებული მოსამართლე 9 ნოემბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს უშიშროების საბჭო საბჭოს აპარატში, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის განყოფილების მთავარი მრჩევლი თბილისი, საქართველო 2005-2006
  სსიპ საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი მთავარი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2000-2005
  სსიპ საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი იურიდიული განყოფილების უფროსი თბილისი, საქართველო 2000-2005
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  თანხის დაკისრება 18 ოქტომბერი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება, ზიანის ანაზღაურება 16 ივლისი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  ვალდებულებით – სამართლებრივი ურთიერთობის არ არსებობის აღიარება, თანხის დაკისრება 6 მაისი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 30 იანვარი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  პირგასამტეხლოს დაკისრება 4 იანვარი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  ზიანის ანაზღაურება 26 დეკემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 16 ნოემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 6 ნოემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ზიანის ანაზღაურება 26 ოქტომბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ზიანის ანაზღაურება 19 ოქტომბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საიჯარო ქირის და პირგასამტეხლოს დაკისრება 19 ოქტომბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ფულადი ვალდებულების შესრულება 2 ოქტომბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 8 ივნისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  სააღსრულებო ფურცლის ბათილად ცნობა, ფულადი ვალდებულების შესრულების აღიარება 30 მაისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ზიანის ანაზღაურება 26 იანვარი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 26 იანვარი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობა 22 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ბრძანების ბათილად ცნობა, ტოლფას თანამდებობაზე აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება, პირგასამტელოს დაკისრება 8 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  სამუშაოზე, ან ტოლფას სამუშაოზე აღდგენა, მიუღებელი ხელფასის, იძულებითი განაცდურის, გამოუყენებელი შვებულების ანაზღაურება 25 მარტი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ხელშეკრულების მოშლის გამო კომპენსაციის სახით დამატებით ერთი თვის ხელფასის გადახდა 8 მაისი, 2014 წელი გადაწყვეტილება
  დავალიანების გადახდა და დაგირავებული ქონების რეალიზაცია 27 სექტემბერი, 2012 წელი გადაწყვეტილება
  სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 27 თებერვალი, 2012 წელი გადაწყვეტილება
  დელიქტიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურება 29 ივლისი, 2011 წელი გადაწყვეტილება
  დაუსწრებელი გადაწყვეტილების და მისი ძალაში დატოვების შესახებ განჩინების გაუქმება და საქმის წარმოების განახლება 29 ივნისი, 2011 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 73950.85 GEL 0.000 0.000 73950.85 GEL 0.000 39500 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14.12.2010,
  14.12.2010-03.04.2020)
  ფინანსური დეკლარაცია
  2019 67740 GEL 0.000 0.000 67740 GEL 0.000 39500 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14.12.2010,
  14.12.2010-03.04.2020)
  ფინანსური დეკლარაცია
  2018 81775 GEL 0.000 0.000 81775 GEL 0.000 39500 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14.12.2010,
  14.12.2010-03.04.2020)
  ფინანსური დეკლარაცია
  2017 42200 GEL 0.000 0.000 42200 GEL 0.000 17681 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14.12.2010-14.12.2010) ფინანსური დეკლარაცია
  2016 82050 GEL 0.000 0.000 82050 GEL 0.000 39500 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) ფინანსური დეკლარაცია
  2015 81315 GEL 0.000 0.000 81315 GEL 0.000 39500 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) ფინანსური დეკლარაცია
  2014 52620 GEL 0.000 0.000 52620 GEL 0.000 39500 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) ფინანსური დეკლარაცია
  2013 48645 GEL 0.000 0.000 48645 GEL 435 GEL 39500 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) ფინანსური დეკლარაცია
  2012 48709 GEL 0.000 0.000 48709 GEL 0.000 39500 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) ფინანსური დეკლარაცია
  2011 39610 GEL 0.000 0.000 39610 GEL 0.000 39500 USD 35000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) (29/10/2007, 29/10/2007 – 14/12/2010) ფინანსური დეკლარაცია
  2010 39791 GEL 0.000 0.000 39791 GEL 0.000 35000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (26/10/2007, 26/10/2007 – 26/10/2022) ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა