პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : დავით წერეთელი
 • დაბადებით თარიღი : 12.09.1982
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება  

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N5 საშუალო სკოლა თბილისი 1999

  უმაღლესი განათლება  

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2006-2012 დოქტორი
  ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ბუდაპეშტი, უნგრეთი 2006-2007 მაგისტრი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2005 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 1 აგვისტო უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლის 1 აგვისტო 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2015

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი იურისტი საქართველო, თბილისი 2013-2015
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია სასწავლო ცენტრის ექსპერტი საქართველო, თბილისი 2011-2014
  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი საორგანიზაციო დეპარტამენტის დირექტორი საქართველო, თბილისი 13.10.2010-31.12.2012
  საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია სამართლებრივი-საორგანიზაციო მიმართულების ხელმძღვანელი საქართველო, თბილისი 2009-2010
  ქ. თბილისის მერია თბილისის ქონების კონტროლისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი საქართველო, თბილისი 2008-2009
  ქ. თბილისის მერია ადმინისტრაციის იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი საქართველო, თბილისი 2005-2008
  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის იურისტი საქართველო, თბილისი 2004-2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2014-2015 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2013 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 საერთო სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005

  განგრძობადი სწავლება   

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “გერმანიის სასამართლოს, პროკურატურისა და პენიტენციალური სისტემა და საქმიანობა”
  თარიღი: 2014
  ქვეყანა/ქალაქი: გერმანია, ჰამბურგი
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “ევროპის საბჭოსა და ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს საქმიანობა და გადაწყვეტილებები”
  თარიღი: 2014
  ქვეყანა/ქალაქი: საფრანგეთი, სტრასბურგი
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: კორპორაციული ხელმძღვანელების მომზადების პროგრამა, კორპორაციული სამართალი
  თარიღი: 2004
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის კურსი სამოქალაქო სამართალში
  თარიღი: 2003-2004
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:

  აკადემიური საქმიანობა

  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლების წლები
  კავკასიის უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი 2013-დან
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი საქართველო, თბილისი 2012-დან
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი საქართველო, თბილისი 2011-2014
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი კონსტიტუციური სამართალი 2009-2011
  თბილისის ღია უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი 2019

  სამეცნიერო საქმიანობა 

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  წიგნი თანაავტორი “საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი” 2013 ბმული
  სადისერტაციო ნაშრომი ავტორი “ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციონირების კონსტიტუციური გარანტიები” 2012 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი
  მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურება 23 სექტემბერი, 2021 წელი გადაწყვეტილება იხ. ბმული
  სასამართლომ დაავალა საქართველოს მთავრობას შექმნას ისეთი მექანიზმი (მიიღოს შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი), რომელიც გამონაკლისის გარეშე, დაუყოვნებლივ, 30 დღიანი მოცდის ვადის გარეშე, დააფინანსებს ყველა შემთხვევას, როდესაც არსებობს ქცევითი გამოწვევების და/ან კომუნიკაციის სირთულის მქონე შშმ პირებისათვის ზოგადი ანესთეზიის ე.წ. ნარკოზით სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევის საჭიროება. 09 მარტი, 2021 წელი გადაწყვეტილება იხ. ბმული
  სასამართლომ, საქართველოს გენერალურ პროკურატურას მოსარჩელის სასარგებლოდ, უკანონო სისხლისსამართლებრივი დევნის, ასევე მის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების – პატიმრობის გამო მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება დააკისრა. 16 თებერვალი, 2021 წელი გადაწყვეტილება იხ. ბმული
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66,330.84 GEL 2770 GEL 24,420 GEL 93,520.84‬ GEL 0 208,500 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გაქირავების შედეგად მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 5260 GEL 9700 GEL 66,280 GEL 0 208,500 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გაქირავების შედეგად მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74,175 GEL 6400 GEL 0 80,575 GEL 0 372,500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,618.75 GEL 6509.5 GEL 0 80,128.25 GEL 5235.44 GEL 24,000 GEL; 12,240 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 43,300 GEL 2960 GEL 950 GEL; 4100 USD 47,210 GEL 1790 GEL 13,100 GEL; 20,240 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა 950 ლარი და ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი 4100 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 24,755 GEL 6662 GEL 9050 GEL 40,467 GEL 2300 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები 2003 წელს საქართველოს რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაში წარმატებისათვის საქართველოს პრეზიდენტისაგან მიღებული აქვს დიპლომი და ჯილდო.
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);