პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ზურაბ ძლიერიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 25.05.1973
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1991-1999 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 17 ოქტომბერი, 2014
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი 2001-2006
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სპეციალისტი 2003-2007

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტი თანათავმჯდომარე თბილისი, საქართველო 2009-2014
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისია წევრი თბილისი, საქართველო 2009 -2014
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2004-2006
  გადახდისუუნარობის საქმეებზე მომრიგებელი საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2012-2014
  იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ექსპერტი თბილისი, საქართველო 2013-2014
  სტოკჰოლმისა და მოსკოვის არბიტრაჟები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ექსპერტი 2006-2008
  ადვოკათთა საგამოცდო კომისია წევრი თბილისი, საქართველო 2004 – 2016
  ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდების კომისია წევრი თბილისი, საქართველო 2003 -2006
  საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების კომისია წევრი თბილისი, საქართველო 2002-2005 / 2014-2015
  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დეკანის მოადგილე თბილისი, საქართველო 1998-2006
  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრი თბილისი, საქართველო 2006 – 2008
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 6-ე მუხლის
  სტანდარტების იმპლემენტაცია“,
  თარიღი: 16-18 თებერვალი, 2018.
  ქვეყანა/ქალაქი: ბორჯომი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/EU4 Justice
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: „სამოქალაქო საქმეთა განხილვის პროცესში ბავშვის მონაწილეობა“
  თარიღი: 9-10 დეკემბერი
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: Council of Europe/Unicef
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
  პრეცენდენტული გადაწყვეტილებები“
  თარიღი: 17-18 ნოემბერი, 2017
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: საქართველოს უზენაესი სასამართლო/ Council of Europe
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით
  დადგენილი სტანდარტების იმპლემენტაცია“
  თარიღი: 6-8 ოქტომბერი, 2017
  ქვეყანა/ქალაქი: ბორჯომი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/EU4 Justice
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “სასამართლოს ჩართულობის ფარგლები საარბიტრაჟო
  წარმოებაში“
  თარიღი: 30 სექტემბერი- 1 ოქტომბერი, 2017
  ქვეყანა/ქალაქი: ბორჯომი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: UNDP/UNCITRAL
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: „მორიგების წარმოება სასამართლოში“
  თარიღი: 7-9 სექტემბერი, 2017
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “საკუთრების უფლების დაცვის ევროპული
  სტანდარტები”
  თარიღი: 17 მარტი, 2017
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: საქართველოს უზენაესი სასამართლო/ Council of Europe
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება საქართველოში, ეროვნული
  კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ჰარმონიზაცია ევროპულ სტანდარტებთან“
  თარიღი: 11-12 თებერვალი, 2017
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: საქართველოს უზენაესი სასამართლო/ Council of Europe
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: „სასამართლო გადაწყვეტილებების სტრუქტურა“
  თარიღი: 9 ნოემბერი, 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი საქართველო
  დაფინანსების წყარო: GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საკორპორაციო და სახელშეკრულებო სამართლის ცალკეულ საკითხებზე
  თარიღი: 11 აპრილი, 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა
  თარიღი: 07-09 დეკემბერი, 2015
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: IRZ/GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “Application of the European Convention on Human Rigts and harmonization
  of national legislation and iudicial practice in line with European Standarde in Georgia”
  თარიღი: 13-17 სექტემბერი, 2015
  ქვეყანა/ქალაქი: სტრასბურგი, საფრანგეთი
  დაფინანსების წყარო: Council of Europe
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ქართველი მოსამართლეების ჰოსპიტაცია
  თარიღი: 20-27 სექტემბერი, 2015
  ქვეყანა/ქალაქი: დრეზდენი, გერმანია
  დაფინანსების წყარო: GIZ და დრეზდენის უმაღლესი სასამართლო
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: მოსამართლეების კვალიფიკაციის ამაღლება სამოქალაქო სამართლის აქტუალურ საკითხებზე
  თარიღი: 10-13 ნოემბერი, 2015
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სწავლების თანამედროვე მეთოდების თეორიულ-პრაქტიკული ასპექტები
  თარიღი: 2013-2015
  ქვეყანა/ქალაქი: იენა, გერმანია
  დაფინანსების წყარო: DAAD –Forderprogramms “Ostpartnerschafen” Fridrich-Schiler-Universitet Jena
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ბიზნესის სამართლის კვირეული
  თარიღი: 21-24 მაისი, 2014
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP, NCCL
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა
  თარიღი: 26-28 ივნისი, 2014
  ქვეყანა/ქალაქი: ყვარელი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: IRZ/GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: New Jersey Institute for Continuing Legal
  Education (NJCLE)
  თარიღი: 17-23 თებერვალი, 2014
  ქვეყანა/ქალაქი: ნიუ ჯერზი, აშშ
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის საქმიანობის სრულყოფა
  თარიღი: 14-16 თებერვალი, 2014
  ქვეყანა/ქალაქი: ყაზბეგი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სარეკომენდაციო გადაწყვეტილებების მნიშვნელობა იურიდიული
  პროფესიის, ადვოკატებისა და საზოგადოებისათვის
  თარიღი: 6 თებერვალი, 2014
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სააღსრულებო კანონმდებლობის რეფორმირება
  თარიღი: 11 დეკემბერი, 2013
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმი,
  თარიღი: 17-18 მაისი, 2013
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: „სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია”
  თარიღი: 10-11 მაისი, 2013
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP და უოშბორნის უნივერსიტეტი
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: იურიდიული განათლების თანამედროვე მეთოდები
  თარიღი: 28-30 მარტი
  ქვეყანა/ქალაქი: ჯაჭრეთი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: მედიაცია საქართველოში – დღევანდელობა და პერსპექტივები
  თარიღი: 16 დეკემბერი, 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სწავლების მეთოდოლოგია
  თარიღი: 28-29 აპრილი, 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: ბაზალეთი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: არბიტრაჟის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში
  თარიღი: 12 მარტი, 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP Eurazia Partnership Foundation
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ბიზნეს არბიტრაჟის თანამედროვე საკითხები
  თარიღი: 24 თებერვალი, 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ადვოკატთა პროფესიული განვიტარების სრულყოფისათვის
  თარიღი: 20-22 იანვარი, 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: ბაკურიანი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ადვოკატთა ეფექტური კომუნიკაცია
  თარიღი: 10-12 თებერვალი, 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: სიღნაღი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში
  ადვოკატთა სწავლება
  თარიღი: 12 აპრილი, 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: United Nations Human Rights
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: Master Class on Creating Law Practice Simulations in Large Classes
  თარიღი: 11 მაისი, 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: Master Class on Teaching Metods – Assessing Beyond the Final Exam
  თარიღი: 6-7 ივნისი, 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: Master Class on Teaching Metods –Introducing Students to american law
  თარიღი: 12-13 ივნისი, 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/ JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში ”მედიაცია და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში”
  თარიღი: 28 მარტი, 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: IFC და ევროგაერთიანება
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: იურიდიული განათლების ახალი მიდგომები
  თარიღი: 22-26 ივლისი 2009 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: ბათუმუ, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID /ABA CELLIU
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა
  თარიღი: 24-26 ივნისი, 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: ბაზალეთი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: GTZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: Nacional Symposium on Commercial Law
  თარიღი: 20-21 მარტი, 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID/JILEP
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი; სამოქალაქო საპროცესო სამართალი -2;  სამოქალაქო საპროცესო სამართალი – 1; სახელშეკრულებო სამართალი; სამოქალაქო სამართლის პროცესი. 1996-2020
  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2012-2019
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი, საქართველო სამოქალაქო საქმეების წარმოება სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოში; 2019-2020
  ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2007-2016
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო თანამედროვე სამოქალაქო სამართალი; სამოქალაქო სამართლის პროცესი; სახელშეკრულებო სამართალი; ვალდებულებითი სამართალი. 2006- 2017
  შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო სახელშეკრულებო სამართალი; სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში 2013-2015
  შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო სამოქალაქო საპროცესო სამართალი – 2; სამოქალაქო საპროცესო სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა; მტკიცებულებითი სამართალი სამოქალაქო პროცესში. 2014 წლიდან დღემდე
  საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრი თბილისი, საქართველო 2010
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი თბილისი, საქართველო 2008
  მოსამართლეთა სასწავლო ცენტრი თბილისი, საქართველო 2001 – 2003

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  მონოგრაფია თანაავტორი ნარდობის ხელშეკრულება (თეორია და პრაქტიკა) 2016
  სახელმძღვანელო თანაავტორი კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში 2015
  სახელმძღვანელო თანაავტორი სახელშეკრულებო სამართალი 2014
  სახელმძღვანელო თანაავტორი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (პირველი ნაწილი) 2014
  სახელმძღვანელო თანაავტორი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი 2012
  მონოგრაფია თანაავტორი ნარდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება 2012
  სახელმძღვანელო თანაავტორი ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება 2010
  სახელმძღვანელო თანაავტორი ვალდებულებითი სამართალი 2009
  სახელმძღვანელო თანაავტორი სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ცალკეული საკითხები 2007
  სახელმძღვანელო თანაავტორი „მოსამართლის სამაგიდო წიგნი“ 2007
  მონოგრაფია თანაავტორი „ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება“ 2006
  მონოგრაფია თანაავტორი „ვალდებულების შესრულება“ 2006
  მონოგრაფია თანაავტორი „ფულადი ვალდებულებების შესრულების თავისებურებანი“ 2005
  მონოგრაფია თანაავტორი “ვალდებულების შესრულება მესამე პირის მიერ“ 2005
  მონოგრაფია თანაავტორი „ჩუქების ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება“ 2004
  მონოგრაფია თანაავტორი „მოსამართლის სამაგიდო წიგნი“ 2003
  მონოგრაფია თანაავტორი ვალდებულებითი სამართალი 2002
  სახელმძღვანელო თანაავტორი ნარდობის სამართლებრივი რეგულირება 2001
  სახელმძღვანელო თანაავტორი სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი (თანაავტორობით), წიგნი მეოთხე, ტომი პირველი 2001
  სახელმძღვანელო თანაავტორი სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი (თანაავტორობით), წიგნი მეოთხე, ტომი მეორე 2001
  სახელმძღვანელო თანაავტორი „უდავო წარმოება“ 2000
  სახელმძღვანელო თანაავტორი „უდავო წარმოება საქართველოს ახალი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით“ 1998
  მონოგრაფია თანაავტორი ხანდაზმულობის ვადების ზეგავლენა სარჩელზე 1997
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „ჩუქების გაუქმების სამართლებრივი საფუძვლები და შედეგები“ 2017
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „ზიანის ანაზღაურება ნარდობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისათვის“ 2013
  სამეცნიერო სტატია თანაავტორი „ვალდებულების შესრულებაზე უარის სამართლებრივი ბუნება“ 2013
  სამეცნიერო სტატია თანაავტორი „მომეტებული საფრთხის წყაროთი მიყენებული ზიანის ანაზრაურება სსკ-ის 999-ე მუხლის მაგალითზე“ 2013
  სამეცნიერო სტატია თანაავტორი „ვალდებულების შესრულების ნავარაუდევი და გონივრული ვადები“ 2013
  სამეცნიერო სტატია თანაავტორი „ნარდობის ხელშეკრულების გამიჯვნა სხვა მსგავსი ხელშეკრულებებისაგან“ 2012
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „სატრანსპორტო საშუალების ექსპლოატაციის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება“ 2012
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმება დასაჩუქრებულის უმადურობის გამო“ 2012
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „სავაჭრო ჩვეულებებისა და ტრადიციების როლი საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების განმარტებისას“ 2008
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „სესხის ხელშეკრულება“ 2006
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „განქორწინების საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილებათა კომენტარი“ 2005
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „სარჩელის ცნება“ – პროფესორ ზურაბ ახვლედიანის 70 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული 2004
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „ლიზინგი“ – კრებულში „სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური საკითხები“ 2003
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „უდავო წარმოების განსხვავება სასარჩელო წარმოებისაგან“- თენგიზ ლილუაშვილის 75 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული 2003
  სამეცნიერო სტატია თანაავტორი „ლიზინგი და გადასახადები“ 2003
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „ლიზინგის სამართლებრივი რეგულირება“ 2002
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „სამოქალაქო საპროცესო სამართალი“ 2001
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „დაკარგულ საწარმდგენლო ან საორდერო ფასიან ქაღალდზე უფლების აღდგენა“ 2000
  სამეცნიერო სტატია ავტორი „შეგებებული სარჩელი, როგორც თავდაპირველი სარჩელისაგან მოპასუხის თავდაცვის საშუალება“ 1997
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2018 100979.99 GEL 83120 GEL 0.000 184099.99 GEL 6000 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 123240 GEL 147730.99 GEL 2500 GEL 273470.99 GEL 5000 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია წიგნის თანაავტორობით მიღებული ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 113445 GEL 173275 GEL 0.000 286720 GEL 4000 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 113226.05 GEL 163115.42 GEL 0.000 276141.47 GEL 242.61 EUR 5419.99 USD 25000 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 21968.75 GEL 185363.56 GEL 500 GEL 207832.31 GEL 9711.00 EUR 6168.91 USD 25000 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტის მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 0.000 107212.14 GEL 6996.07 GEL 114208.21 GEL 5168.53 USD 20000 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია წიგნის თანაავტორობით მიღებული ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);