პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მარიამ ცისკაძე
 • დაბადებით თარიღი : 19.11.1960
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N150 საშუალო სკოლა თბილისი 1977

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო/თბილისი 1982

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 25 მაისი უვადოდ გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 1999-2009 10 წლით
  თბილისის საოლქო სასამართლო სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატა პალატის თავმჯდომარე 1999 (მაისი-ივლისი)
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 1991-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  ააიპ „სამართლის დარგებში და ფსიქო-სოციალურ აღზრდაში ცოდნის გაღრმავების მარიამ ცისკაძის ცენტრი“ დირექტორი 2013-2017
  საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა ნოტარიუსი საქართველი/თბილისი 2012-2013
  ადვოკატთა ასოციაცია წევრი ადვოკატი (საერთო სპეციალიზაციით) საქართველი/თბილისი 2010-2017
  გაეროს განვითარების პროგრამა მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ექსპერტი საქართველი/თბილისი 2010-2012
  საქართველოს ეროვნული ბანკი იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველი/თბილისი 2009-2010
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ლექტორი საქართველი/თბილისი 2005-2013
  ამერიკის იურისტთა ასოციაცია და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ექსპერტი სამოქალაქო სამართლისა და იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხებზე 2000-2012
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის უმცროსი/უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 1982-1991
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 1998

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამეცნიერო სტაჟირება
  თარიღი: 1996; 1999-2000;
  ქვეყანა/ქალაქი: ფრაიბურგი, გერმანია
  დაფინანსების წყარო: საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის მაქს-პლანკის ინსტიტუტი
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: გოეთეს ინსტიტუტის გერმანული ენის შემსწავლელი კურსები
  თარიღი: 1995
  ქვეყანა/ქალაქი: ბრემენი, გერმანია
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამეცნიერო პრაქტიკული სტაჟირება ქ. ბრემენის უნივერსიტეტსა და სასამართლოში
  თარიღი: 1994
  ქვეყანა/ქალაქი: ბრემენი, გერმანია
  დაფინანსების წყარო: ფრიდრიხ ებერტის საზოგადოება
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი 1. შედარებითი სადაზღვევო სამართალი 2. მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი 3. სანივთო სამართლებრივი დავების განხილვის სპეციფიკა 4. სახელშეკრულებო დავების განხილვის თავისებურებანი
  ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი 2015 წლიდან
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი 2011
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი ასოცირებული პროფესორი 2005-2011; 2013 წლიდან
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი იურიდიული ფაკულტეტის დოცენტი 1989-2005

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია ავტორი პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარების და გარდაცვლილად გამოცხადების წესი და შედეგები 2016 სამხრეთ კავკასიის იურიდიული ჟურნალი , რუსულ და ინგლისურ ენაზე , გვ. 126- 134; მე-7 გამოცემა
  სტატია ავტორი ზოგიერთი სამეწარმეო დავის განხილვის თაობაზე საქართველოს სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი 2012 სამხრეთ კავკასიის იურიდიული ჟურნალი, რუსულ და ინგლისურ ენაზე, გვ.121-128; 246-252, მე-3 გამოცემა
  სტატია ავტორი საქართველოს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების სფეროში სასამართლოს ჩარევის ფარგლები 2012 პროფესორ რომან შენგელიას 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, „ სამართლის პრობლემები“; გვ.440-453
  სასწავლო მასალები თანაავტორი იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები 2009 ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის ინიციატივა, ვაშინგტონი, გვ.89-142
  თანაავტორი სამოსამართლო ეთიკის წესების კომენტარი 2008 ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის ინიციატივა, ვაშინგტონი, გვ.37
  სტატია ავტორი სხეულის დაზიანებისათვის არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების პრობლემა საქართველოს კანონმდებლობაში 2008 საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი„მართლმსაჯულება და კანონი“, № 2. გვ. 16- 22.
  სტატია ავტორი მოანდერძის ნების გამოვლენა,როგორც ანდერძის ნამდვილობის პირობა 2006 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის იურიდიული ჟურნალი „ მართლმსაჯულება და კანონი“, № 5
  ავტორი საქმის განხილვის გადადებისა და წარმოებით შეჩერების სამართლებრივი რეგულირება 2003 პროფესორ თენგიზ ლილუაშვილის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული,გვ.273-288
  საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის კოდექსის კომენტარი 2001 კომენტარი,ამერიკის იურისტთა ასოციაციის სამართლის უზენაესობის ინიციატივა, ვაშინგტონი
  ავტორი ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირება 2001 გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი , 2001, გვ. 72, სტუ ბიბლიოთეკა
  ავტორი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 657-667-ე, 709-723-ე და 799-858-ე მუხლების კომენტარი 2001 წიგნი მეოთხე, ტომი პირველი, გვ. 292-310; 394-415-ე; წიგნი მეოთხე, ტომი მეორე, გვ.106-179, 2001 წელი, გამომცემლობა „ სამართალი“
  სტატია ავტორი ავტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა 1999 ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპული საკონსულტაციო ცენტრი, ქართული სამართლის მიმოხილვა, პირველი-მეორე კვარტალი, ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
  სტატია ავტორი საქართველოში უცხოელი ინვესტორების სამეწარმეო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირება 1997 გერმანული ჟურნალი „სამართალი აღმოსავლეთში და დასავლეთში“ გერმანულ ენაზე. N41 გამოცემა
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საჯარო ინფორმაციის გაცემის საქმე 28 იანვარი, 2009 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 67874 GEL 30560 GEL 98434 GEL 11500 EUR; 5000 USD; 62833 USD; 12500 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2019 73 GEL 26111 GEL 26184 GEL 9500 EUR; 3590 USD; 62833 USD; 12500 GEL; 11500 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2018 84675 GEL 52876 GEL 2233 GEL 139784 GEL 7500 EUR; 2100 USD; 8000 GEL; 62833 USD; 4145 GEL; 12500 GEL; 11500 GEL; სხვა შემოსავლის წყარო – იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (ლექტორი) ფინანსური დეკლარაცია
  2017 52221 GEL 79125 GEL 3000 GEL; 6000 GEL 140346 GEL 5570 EUR; 10000 GEL; 8000 GEL; 62833 USD; სხვა შემოსავლის წყაროები – შპს კუპრაშვილი და ადვოკატები (იურიდიული მომსახურება); უზენაესის მოსამართლეობის ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებული შემოსავალი ფინანსური დეკლარაცია
  2016 4600 EUR; 14400 GEL 4600 EUR; 14400 GEL 7400 EUR; 10000 GEL; 8000 GEL; 62833 USD; სხვა შემოსავლის წყაროები – მაქს-პლანკის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტიპენდია; უზენაესის მოსამართლეობის ვადი ამოწურვასთან დაკავშირებული შემოსავალი ფინანსური დეკლარაცია
  2009 53000 GEL; 4200 GEL; 17700 GEL 2000 GEL 76900 GEL 30000 USD; 100000 USD; ხელფასის წყაროები – უზენაესი სასამართლო; ეროვნული ბანკი. სხვა შემოსავლის წყარო – იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (პედაგოგი) ფინანსური დეკლარაცია
  2008 52000 GEL 14800 GEL 3500 GEL 70300 GEL 30000 USD; 100000 USD; სხვა შემოსავლის წყარო – იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (ლექტორი) ფინანსური დეკლარაცია
  2007 43055 GEL 14300 GEL 2018 GEL 59373 GEL 12500 USD; 10000 USD; სხვა შემოსავლის წყარო – იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (ლექტორი) ფინანსური დეკლარაცია
  2006 40800 GEL 5968 GEL 2235 GEL 49003 GEL 12500 USD სხვა შემოსავლის წყარო – იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (ლექტორი) ფინანსური დეკლარაცია
  2005 20529 GEL 1746 GEL 4356 GEL 26631 GEL 19000 GEL 4700 USD; 2500 USD სხვა შემოსავლის წყარო – სამოსამართლო სწავლების ცენტრი (ლექტორი) ფინანსური დეკლარაცია
  2004 14958 GEL 620 GEL 5216 GEL; 1450 GEL; 3752 GEL 25996 GEL სხვა შემოსავლის წყაროები – სამოსამართლო სწავლების ცენტრი (ლექტორი); გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (ექსპერტი); გრანტი. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 17000 GEL 750 GEL 1650 GEL; 3934 GEL; 100 GEL; 600 USD 23434 GEL; 600 USD სხვა შემოსავლის წყაროები – ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, გერმანიის ტექ. თანამშრომლობის საზოგადოება, სამოსამართლო სწავლების ცენტრი, მოსამართლეთა ასოციაცია ფინანსური დეკლარაცია
  2002 10782 GEL 480 GEL 2100 GEL; 1200 USD 13362 GEL; 1200 USD სხვა შემოსავლის წყაროები – იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი; ამერიკის იურისტთა ასოციაცია ფინანსური დეკლარაცია
  2001 15958 GEL 560 GEL 3685 GEL 20203 GEL სხვა შემოსავლის წყაროები – სამოსამართლო სწავლების ცენტრი; იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი; ამერიკის იურისტთა ასოციაცია ფინანსური დეკლარაცია
  2000 16758 GEL 930 GEL 1500 GEL; 6950 DEM; 19188 GEL; 6950 DEM; სხვა შემოსავლის წყაროები – მაქს-პლანკის სტიპენდია; ტასისის პროგრამა; სამოსამართლო სწავლების ცენტრი. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 500 GEL; 1500 GEL; 10115 GEL; 750 GEL 4050 DEM; 3007 GEL; 350 GEL 16222 GEL; 4050 DEM; ხელფასის წყაროები – თბილისის საქალაქო სასამართლო, თბილისის საოლქო სასამართლო, უზენაესი სასამართლო; სხვა შემოსავლის წყაროები – ტასისის პროგრამა, იუსტიციის საბჭო, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ფინანსური დეკლარაცია
  1998 1572 GEL; 280 GEL; 700 GEL 190 GEL; 6000 DEM; 2742 GEL; 6000 DEM ხელფასის წყაროები – თბილისის საოლქო სასამართლო, ისნის რაიონის სასამართლო; სხვა შემოსავლის წყაროები – იუსტიციის საბჭო, მაქს-პლანკის სტიპენდია. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა