პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლალი ფაფიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 22.01.1972
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  თბილისი

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1994
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის/ არჩევის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 12 დეკემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატ ლ.ფაფიაშვილის გასაუბრება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე 2016 წლის 2 ნოემბრიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 2007 წლის 28 დეკემბერი 10 წლით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო თავმჯდომარე თბილისი, საქართველო 2008-2013
  ადამიანით ვაჭრობის(ტრეფიკინგის) მსხვერპლის სტატუსის მიმნიჭებელი მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი წევრი თბილისი, საქართველო 2008-2011
  ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2006-2011
  სამართლებრივი რეფორმების კოორდინაციის ხელშემწყობი კომისია წევრი თბილისი, საქართველო 2006-2007
  საქართველოს პარლამენტი/ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი წევრი/თავმჯდომარე თბილისი, საქართველო 2004-2007
  საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი პროტოკოლის განყოფილების გამგე თბილისი, საქართველო 2003-2004
  საქართველოს პარლამენტი თავმჯდომარის პირველი თანაშემწე თბილისი, საქართველო 2001-2003
  საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი აპარატის უფროსი თბილისი, საქართველო 2000-2011
  საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო იურიდიულ საკითხთა და კანონიერების კომიტეტი უფროსი სპეციალისტი/ წამყვანი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 1996-2000
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  ევროპისა და ამერიკის ინსტიტუტები ადამიანის  უფლებათა  დაცვის,  სისხლის  სამართლის მართლმსაჯულების, ჰუმანიტარული სამართლის და საკანონმდებლო ტექნიკის საკითხებზე
  საადვოკატო ფირმა GEFFENS (UK) გავლილი აქვს პრაქტიკა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი საქართველო/თბილისი ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში; მტკიცებითი სამართალი; სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი); სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი). 2011-დან
  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი საქართველო/თბილისი 1998-2011
   შრომის და წარმოების ორგანიზაციის სახელმწიფო სამეცნიერო-სასწავლო ინსტიტუტი, უფროსი მასწავლებელი საქართველო/თბილისი 1994-1996

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  კოდექსის კომენტარი თანაავტორი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი (2015 წლის 1 ოქტმობრის მდგომარეობით) 2015 იხ. ბმული
  წიგნი სარედაქციო კოლეგიის წევრი ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში შტეფან ტრექსელი 2009 იხ. ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  182-ე მუხლის (მითვისება და გაფლანგვა) კონსტიტუციურობის შემოწმება საქართველოს კონსტიტუციის იმ დროს მოქმედი რედაქციის 42-ე მუხლის მე-5 პუნქტთან მიმართებით (ე.წ კაბელების საქმე) 2016 წლის 15 ივნისი გადაწყვეტილება
  ჰომოსექსუალიზმი, როგორც სისხლისა და მისი კომპონენტების დონაციის აკრძალვის საფუძველი 2014 წლის 4 თებერვალი გადაწყვეტილება
  ფსიქოსოციალური საჭიროების
  მქონე პირების სამართლებრივ სტატუსისა და მათი უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ
  2014 წლის 8 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  გამოხატვის თავისუფლება. შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება. 2011 წლის 18 აპრილი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 4861 GEL 20558 GEL / 4289 GEL 14400 GEL 10271 USD / 440 USD / 1209 GEL სესხი, საკრედიტო ხელშეკრულება, 721000, GEL / განვადება, მოძრავი ნივთი, 2348, GEL / განვადება, მოძრავი ნივთი, 2210, GEL / სესხი, American Express, 5000, GEL / სესხი, Prime Card, 5000, GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურება 12.12.2019-დან 31.12.2019-მდე; სხვა შემოსავალში – სახელმწიფო კომპენსაცია ფინანსური დეკლარაცია
  2018 23285 GEL / 4880 GEL 4400 GEL / 2300 EUR 13200 USD / 437 USD / 509 GEL სესხი, საკრედიტო ხელშეკრულება, 721000, GEL / განვადება, მოძრავი ნივთი, 5000, GEL / განვადება, მოძრავი ნივთი, 2210, GEL / სესხი, American Express, 5000, GEL / სესხი, Prime Card, 5000, GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია – სახელმწიფო კომპენსაცია და მაქს პლანკის ინსტიტუტის სტიპენდია; დანაზოგში – ლალი ფაფიაშვილის სახელზე არსებული სხვადასხვა ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2017 126534 GEL 22233 GEL / 6820 GEL 5000 GEL / 14185 USD / 315 USD / 1000 EUR სესხი, საკრედიტო ხელშეკრულება, 6400, GEL / განვადება, მოძრავი ნივთი, 3591, GEL / განვადება, მოძრავი ნივთი, 3644,78, GEL / განვადება, მოძრავი ნივთი, 5000, GEL დანაზოგში მითითებულია ლალი ფაფიაშვილის სახელზე არსებული სხვადასხვა ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2016 122428,34 GEL 22390 GEL / 7060 GEL 2150 GEL / 8385 USD / 315 USD / 150 GEL / სესხი, საკრედიტო ხელსეკრულება, 0, GEL / სესხი, საკრედიტო ხელშეკრულება, 6400, GEL დანაზოგში მითითებულია ლალი ფაფიაშვილის სახელზე არსებული სხვადასხვა ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2015 115303.00 GEL 18007.00 GEL / 9220.00 GEL 302.00 USD / 4338.00 USD / 200.00 GEL / 3960.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 69700.00 GEL / სესხი, საკრედიტო ხელშეკრულება, 6120.00 GEL / სესხი, საკრედიტო ხელშეკრულება, 7210.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ლალი ფაფიაშვილის სახელზე არსებული სხვადასხვა ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2014 118641.00 GEL 18007.00 GEL / 4500.00 GEL 4000.00 GEL 3000.00 USD / 289.00 USD / 140.00 GEL / 1440.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 69700.00 GEL / სესხი, საკრედიტო ხელშეკრულება, 6120.00 GEL / სესხი, საკრედიტო ხელშეკრულება, 7210.00 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია ფინანსთა სამინისტროს შტატგარეშე თანამშრომლის სტატუსით მიღებული შემოსავალი; დანაზოგში – ლალი ფაფიაშვილის სახელზე არსებული სხვადასხვა ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2013 62200.00 GEL 12527.00 GEL / 4500.00 GEL 685.00 GEL / 6000.00 EUR სესხი, საკრედიტო ბარათი-ოვერდრაფტი, 12000.00 GEL / სესხი, საბანკო კრედიტი, 46600.00 GEL / სესხი, იპოთეკური კრედიტი, 56500.00
  GEL / სესხი, სარემონტო ხარჯების დაფინანსება, 6400.00 GEL / სესხი, იპოთეკა, 69700.00 GEL
  სხვა შემოსავალში მითითებულია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ სამეცნიერო საქმიანობისათვის გადახდილი ანაზღაურება და DAAD კვლევითი სტიპენდია ფინანსური დეკლარაცია
  2012 60600.00 GEL 12000.00 GEL / 3900.00 GEL 768.00 GEL სესხი, საკრედიტო ბარათი-ოვერდრაფტი, 12000.00 GEL / სესხი, საბანკო კრედიტი, 46600.00 GEL / სესხი, იპოთეკური კრედიტი, 56500.00
  GEL / სესხი, სარემონტო ხარჯების დაფინანსება, 6400.00 GEL
  სხვა შემოსავალში მითითებულია საქართველოს სასჯელაღსრულების,
  პრობაციისა და იურიდიული დახმარების
  საკითხთა სამინისტროს სასწავლო
  ცენტრის მიერ შეძენილი მომსახურების სანაცვლოდ გადახდილი ანაზღაურება
  ფინანსური დეკლარაცია
  2011 72600.00 GEL 11832.00 GEL / 3993.00 GEL 3250.00 GEL სესხი, საკრედიტო ბარათი-ოვერდრაფტი, 12000.00 GEL / სესხი, საბანკო კრედიტი, 46600.00 GEL / სესხი, იპოთეკური კრედიტი, 56500.00
  GEL / სესხი, სარემონტო ხარჯების დაფინანსება, 6400.00 GEL
  აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია თსუ-ს სრული პროფესორისა და თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორის ანაზღაურებები; სხვა შემოსავალში – სსიპ-საქ. ფინანსთა სამინისტროს
  საფინანსო აკადემიის მიერ მომსახურების სანაცვლოდ გადახდილი თანხა
  ფინანსური დეკლარაცია
  2010 70900.00 GEL 8640.00 GEL 494.00 GEL 900.00 USD საბანკო კრედიტი, იპოთეკური სესხი, 56500.00 GEL / საბანკო კრედიტი, იპოთეკური სესხი, 46600.00 GEL / საბანკო კრედიტი, სესხი, 6400.00 GEL დანაზოგში მითითებულია თბისი ბანკში არსებული ანაბარი, სხვა შემოსავალში – ხელშეკრულებით მიღებული ჰონორარი ფინანსური დეკლარაცია
  2009 66000.00 GEL 8460.00 GEL 327.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 18000.00 GEL / იპოთეკა, ფინანსური ვალდებულების
  შესრულების უზრუნველყოფა, 4000.00 USD / სესხი, ფულადი თანხა, 33807.00 EUR / სესხი, საბართე ანგარიშზე საკრედიტო
  ლიმიტის დაშვება, 12000.00 GEL / სესხი, საბარათე ანგარიშზე საკრედიტო ლიმიტის დაშვება, 12000.00 GEL
  ხელფასის გრაფაში მითითებულია – საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურება, სხვა შემოსავალში – ხელშეკრულებით მიღებული ჰონორარი ფინანსური დეკლარაცია
  2008 73700.00 GEL 9830.77 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება 18000.00 GEL / საკრედიტო 12000.00 GEL / საკრედიტო 33807.00 EUR ხელფასის გრაფაში მითითებულია – საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2007 29415.00 GEL 6669.00 GEL 16729.00 GEL / 7846.07 GEL 18000.00 GEL / 2000.00 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია – კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ანაზღაურება; აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს ასოცირებული პროფესორის ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – პარლამენტის წევრის სამივლინებო ხარჯები და დღიური დანამატი; საბანკო ვალდებულებაში – თბისი ბანკსა და ბაზის ბანკში გახსნილი 2 წლიანი (2007-დან 2009-მდე) საკრედიტო ხელშეკრულება (მათ შორის, აგარაკის რემონტისათვის) ფინანსური დეკლარაცია
  2006 23707.20 GEL 5400.00 GEL 23417.81 GEL / 8799.63 GEL 1000.00 USD ხელფასის გრაფაში მითითებულია – კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ანაზღაურება; აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს ასოცირებული პროფესორის ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – პარლამენტის წევრის სამივლინებო ხარჯები და დღიური დანამატი; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2005 20338.30 GEL 5470.00 GEL 13475.60 GEL / 5964.95 GEL 1000.00 USD ხელფასის გრაფაში მითითებულია – კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ანაზღაურება; აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს ასოცირებული პროფესორის ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – პარლამენტის წევრის სამივლინებო ხარჯები და დღიური დანამატი; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2004 10233.00 GEL 4783.00 GEL 14170.00 GEL 1000.00 USD ხელფასის გრაფაში მითითებულია – პარლამენტის წევრის ანაზღაურება; აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს დოცენტის ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – პარლამენტის წევრის სამივლინებო ხარჯები; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2003 1900.00 USD დანაზოგში მითითებულია ლალი ფაფიაშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართვა გიორგი პაპუაშვილს ბმული
  ე.წ გახმაურებულ საქმეებზე თვითაცილების შუამდგომლობის დაყენება ბრიფინგი ბმული
  საკონსტიტუციო სასამართლოს შესაძლო ბლოკირების შესახებ ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები შვეიცარიის მთავრობისა და შვეიცარიის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის ერთობლივი ყოველწლიური ჯილდო „შვეიცარიის პრიზი  საერთაშორისო  ურთიერთობებში  ლიდერობისათვის“ (2005)
  DAAD – სტიპენდია (2005)
  მაქს პლანკის საზოგადოება (2018)
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); VI მოწვევის პარლამენტის წევრი, საარჩევნო ბლოკი – ნაციონალური მოძრაობა – დემოკრატები