პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მაია სულხანიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 10.02.1964
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N115 საშუალო სკოლა თბილისი 1980

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1981 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2015 წლის 1-ლი მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მთავარი კონსულტანტი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატა მოსამართლე 2002-2012
  თბილისის საოლქო სასამართლო სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატა მოსამართლე 1999
  თბილისის კიროვის რაიონის სასამართლო სტაჟიორ-მოსამართლე 1987

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი საქართველო, თბილისი 2006-2007
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარე საქართველო, თბილისი 2006
  საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი სამსახურის რეფერენტი საქართველო, თბილისი 1996-1999
  საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების კომიტეტი თავმჯდომარის მრჩეველი საქართველო, თბილისი 1993-1996
  საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების კომიტეტი იურიდიული განყოფილების უფროსი საქართველო, თბილისი 1993-1996
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლების რესპუბლიკური კურსების დირექტორი საქართველო, თბილისი 1992
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოქალაქეთა სამართლებრივი მომსახურების განყოფილების სამმართველოს განყოფილების უფროსი საქართველო, თბილისი 1990-1991
  N28 სახელმწიფო სანოტარო კანტორა ნოტარიუსი საქართველო, თბილისი 1988-1990
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  პრაქტიკული სახელმძღვანელო თანაავტორი კომუნიკაცია სასამართლოში 2013 ბმული
  კრებული თანაავტორი “ურთიერთობები სასამართლო სხდომის დარბაზში” 2010 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ალიმენტის დაკისრება 16 აპრილი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  ბავშვის ნახვის დღეების განსაზღვრა,ალიმენტის დაკისრება 17 ივლისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 19 ივნისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება 27 მარტი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ალიემენტის ოდენობის შემცირება 20 თებერვალი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ალიმენტის გადახდის დაკისრება 25 აპრილი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  პირგასამტეხლოს დაკისრება 04 აპრილი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ალიმენტის დაკისრება 16 აპრილი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 74,330.64 GEL 22,637 GEL 0 96,967.64 GEL 0 50,000 GEL 50,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67,740 GEL 22,637.14 GEL 0 90,377.14 GEL 0 50,000 GEL 61,230 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2017 80,956.25 GEL 21,337 GEL 0 102,293.25 GEL 6900 GEL 5000 USD 9432 GEL 11,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ხელფასიდან დანაზოგი (6900 GEL) და კრედიტის თანხა (5000 USD). ფინანსური დეკლარაცია
  2016 80,956.25 GEL 20,737 GEL 0 101,693.25 GEL 5119.06 GEL 4532 GEL 11,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ხელფასიდან დანაზოგი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 43,840 GEL 24,918 GEL 0 68,758 GEL 7995 GEL 11,000 USD “ხელფასში” ასახულია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ, ასევე, მთავარ კონსულტანტად მუშაობისას მიღებული ხელფასები (შესაბამისად, 39,000 GEL და 7840 GEL). “დანაზოგში” ასახულია მაია სულხანიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 11,980 GEL 7406 GEL 0 19,386 GEL 0 14,500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 0 14,078 GEL 0 14,078 GEL 2750 GEL 14,500 USD “დანაზოგში” ასახულია საპენსიო ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 74,250 GEL 5256 GEL 0 79,506 GEL 0 5000 GEL 34,500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 67,700 GEL 5736 GEL 0 73,436 GEL 0 5000 GEL 34,500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 66,529.66 GEL 5280 GEL 0 71,809.66 GEL 0 14500.00 USD 20000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 58,276 GEL 1400 GEL 0 59,676 GEL 0 15,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 47,391.94 GEL 3478.18 GEL 2645.50 GEL 53,515.62 GEL 0 20,000 USD 10,000 USD “ხელფასში” ასახულია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ხელფასი (42,890.94 GEL) დანამატის თანხა იუსტიციის საბჭოს წევრობისთვის (4501 GEL). “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინების ანაზღაურების თანხა (980 GEL) და გრანტის სახით მიღებული თანხა (1665.50 GEL). ფინანსური დეკლარაცია
  2006 41,000 GEL 3800 GEL 12,000 GEL 56,800 GEL 0 25,000 USD “ხელფასში” ასახულია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ხელფასების (39,000 GEL და 2000 GEL) ჯამი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საცხოვრებელი ბინის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 18,970 GEL 0 1784.10 GEL 1560 USD 18,970 GEL 1560 USD 550 USD 100 EUR 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურების თანხა (1784.10 GEL) და გრანტის სახით მიღებული თანხა (1560 USD). “დანაზოგში” ასახულია მაია სულხანიშვილისა და მისი მეუღლის ანაბრის საერთო ანგარიშზე არსებული თანხა (550 USD) და მაია სულხანიშვილის ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა (100 EUR). ფინანსური დეკლარაცია
  2004 1300 GEL 0 2000 USD 1300 GEL 2000 USD 0 39,000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია გრანტის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 14,915 GEL 708 GEL 0 15,623 GEL 3800 GEL 0 “დანაზოგში” ასახულია მაია სულხანიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 9342 GEL 0 11,000 GEL 10,342 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია მიწის ნაკვეთის გასხვისების შედეგად მიღებული შემოსავალი (1000 ლარი) და მიწისძვრით დაზარალებულის სოციალური დახმარების თანხა (10,000 GEL). ფინანსური დეკლარაცია
  2001 9342 GEL 0 0 9342 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2000 0 0 0 0 0 0 მოსამართლეს ამ წლის დეკლარაციაში არ აქვს შეყვანილი აღნიშნული მონაცემები. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 3735 GEL 0 0 3735 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა