პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ოთარ სიჭინავა
 • დაბადებით თარიღი : 14.04.1972
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  უნივერსიტეტი “პარიზი 8” იურიდიული 2002
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/ თბილისი 1994 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 11 მაისი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო წევრი 2006-2017

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი საქართველო / თბილისი 2005-2006
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლაბორანტი სამართლის ისტორიის კათედრაზე საქართველო / თბილისი 2000-2005
  საქართველოს საინვესტიციო ცენტრი იურისტი საქართველო 1999-2000
  ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონის პროკურატურის სტაჟიორი საქართველო / თბილისი 1996-1998
  ქ. თბილისის პროკურატურა კანცელარიის მდივანი საქართველო / თბილისი 1993-1996
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის ოთარ სიჭინავას თანმხვედრი აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 19 აპრილის N2/2/565 გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით 19 აპრილი, 2016 წელი თანმხვედრი აზრი
  ა) საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის პირველი წინადადების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან და 30-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით. ბ) საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის პირველი წინადადების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებით. 19 აპრილი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების ოთარ სიჭინავას და ლალი ფაფიაშვილის განსხვავებული აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის 2015 წლის 22 დეკემბრის №2/15/691 განჩინებაზე 22 დეკემბერი, 2015 წელი განსხვავებული აზრი
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების ლალი ფაფიაშვილის და ოთარ სიჭინავას თანმხვედრი აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2015 წლის 25 ნოემბრის №3/9/682 საოქმო ჩანაწერთან დაკავშირებით 25 ნოემბერი, 2015 წელი თანმხვედრი აზრი
  ,ნოტარიატის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის სიტყვების „რომელიც გათავისუფლდა საჯარო სამსახურიდან… დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის გამო“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებით. 13 ნოემბერი, 2014 წელი გადაწყვეტილება
  ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-7 პუნქტის, აგრეთვე 22(1) მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან და 35-ე მუხლის პირველ და მე-3 პუნქტებთან მიმართებით. 12 სექტემბერი, 2014 წელი გადაწყვეტილება
  1) „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 73 მუხლის პირველი პუნქტის და 74 მუხლის სიტყვების „2012 წლის 1 იანვრიდან კერძო სამართლის იურიდიული პირი კარგავს მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ … მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების უფლებას“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 და 21-ე მუხლებთან მიმართებით 2) ა) „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 73 მუხლის პირველი პუნქტის და 74 მუხლის სიტყვების „2012 წლის 1 იანვრიდან კერძო სამართლის იურიდიული პირი კარგავს მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ … მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების უფლებას“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით; ბ) „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 73 მუხლის პირველი პუნქტის და 74 მუხლის პირველი წინადადების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებით. 27 დეკემბერი, 2013 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 165-ე მუხლის მე-2 ნაწილის სიტყვების „თუ დაავადება გამოიწვია საპატიმრო ადგილებში დაპატიმრებულის ყოფნის რეჟიმის დარღვევამ“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-7 პუნქტთან და 42-ე მუხლის მე-9 პუნქტთან მიმართებით 7 დეკემბერი, 2009 წელი გადაწყვეტილება
  უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს 2004 წლის 21 დეკემბრის კანონის 87-ე მუხლის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებისა და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რექტორის მოვალეობის შემსრულებლისა და ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის უფლებამოსილების განსაზღვრისა და საქართველოს პრეზიდენტის ზოგიერთი ბრძანებულების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 8 ივნისის №473 ბრძანებულების პირველი, მე-2, მე-3, მე-4 პუნქტებისა და მე-5 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველ პუნქტთან, მე-19 მუხლის პირველ და მე-3 პუნქტებთან, 24-ე მუხლის პირველ და მე-4 პუნქტებთან, 30-ე მუხლის პირველ და მე-4 პუნქტებთან, 34-ე მუხლის პირველ პუნქტთან და 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით. 26 ოქტომბერი, 2007 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 67933,7 GEL 67933,7 GEL საპენსიო 58,72 GEL იპოთეკური სესხი 60000, EUR “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია იპოთეკური სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდში: 24.12.2019-25.03.2035. ფინანსური დეკლარაცია
  2019 73945,04 GEL 73945,04 GEL საპენსიო 58,72 GEL იპოთეკური სესხი 66000 USD; , იპოთეკური სესხი 60000 EUR; იპოთეკური სესხი 183000, GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია იპოთეკური სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდებში: [18.05.2018-01.06.2033] [24.12.2019-25.03.2034.] [13.05.2019-03.05.2034]. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 84675 GEL 84675 GEL საპენსიო 58,72 GEL იპოთეკური სესხი 90000GEL; 66000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია იპოთეკური სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდებში: [08.07.2010-30.07.2020] [18.05.2018-01.06.2033] ფინანსური დეკლარაცია
  2017 52238,8 GEL 55000 USD 52238,8 GEL 55000 USD საპენსიო 58,72 GEL 600 GEL იპოთეკური სესხი 90000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია საპენსიო შენატანი და შეგროვებადი ანაბრის რაოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია იპოთეკური სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდში: [08.07.2010-30.07.2020] ფინანსური დეკლარაცია
  2016 88366,45 GEL 2400 GEL 90766,45 GEL საპენსიო 37 GEL 325 GEL იპოთეკური სესხი 90000 GEL “დანაზოგში” ასახულია საპენსიო შენატანი და შეგროვებადი ანაბრის რაოდენობა. “სხვა შემოსავალში” ასახულია მიღებული კომპენსაციის რაოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია იპოთეკური სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდში: [08.07.2010-30.07.2020] ფინანსური დეკლარაცია
  2015 115302.14 GEL 115302.14 GEL 2148.55 GEL იპოთეკური სესხი 90000 GEL “დანაზოგში” ასახულია შეგროვებადი ანაბრის რაოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია იპოთეკური სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდში: [08.07.2010-30.07.2020] ფინანსური დეკლარაცია
  2014 118641.24 GEL 118641.24 GEL 1965.00 GEL იპოთეკური სესხი 90000 GEL “დანაზოგში” ასახულია შეგროვებადი ანაბრის რაოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია იპოთეკური სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდში: [08.07.2010-30.07.2020] ფინანსური დეკლარაცია
  2013 78760.00 GEL 149 453, 69 GEL 937053, 69 GEL იპოთეკური სესხი 90000 GEL საბანკო ვალდებულებაში ასახულია იპოთეკური სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდში: [08.07.2010-30.07.2020]. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის ქირავნობითა და ნასყიდობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 77359.23 GEL 9327,95 GEL 86 687, 18 GEL იპოთეკური სესხი 90000 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია იპოთეკური სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდში: [08.07.2010-30.07.2020]. “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების იჯარით, ნასყიდობითა და ქირავნობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 72600.00 GEL 381 146,88 GEL 453 746, 88 GEL იპოთეკური სესხი 90000 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია იპოთეკური სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდში: [08.07.2010-30.07.2020]. “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების იჯარით, ნასყიდობითა და ქირავნობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 70500.00 GEL 9406.00 GEL 79 906 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების ქირავნობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 68200.00 GEL 9076.00 GEL 900.00 USD 77 276,00 GEL 900,00 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია გაქირავებითა და იჯარით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 65 300 GEL 65 300 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 55 320 GEL 55 320 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 58 175, 98 GEL 32 900 GEL 91075, 98 “ხელფასში” ასახულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 19019 GEL 19019 GEL “ხელფასში” ასახული თანხა მოიცავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან მიღებულ შემოსავალს, პრემიასთან, შვებულების თანხასთან, დახმარებასა და გრანტთან ერთად. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 1160 GEL 1134 GEL 2294 GEL 105 GEL 1000 GEL 800 EUR “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის ლაბორანტობიდან მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა (ხელფასი + პრემია) “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის რაოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  კომენტარი პოლიტიკოსების განცხადებებთან მიმართებით Pirveliradio.ge ბმული
  კომენტარი პოლიტიკოსების განცხადებებთან და მასმედიის კომენტართან მიმართებით საქართველოს ახალი ამბების სააგენტო ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური ინფორმაცია არ მოიძებნა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა