პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : სპარტაკ პავლიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 07.07.1974
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : საგამოძიებო კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N 7 საშუალო სკოლა თელავი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბერი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2015 წლის 1 აგვისტო 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2014 წლის 1 ივლისი გადაწყვეტილება
  თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 20 ნოემბერი სამოსამართლო უფლებამოსილფების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2011 წლის 1 მარტი გადაწყვეტილება
  გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 2 დეკემბერი სამოსამართლო უფლებამოსილფების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 2009 წლის 2 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  ხარაგაულის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2006
  თიანეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  თელავის რაიონის გამგეობა იურიდიული განყოფილების გამგე საქართველო, თელავი 2005
  საქართველოს ადვოკატთა კოლეგია კოლეგიის წევრი 1999-2005
  თელავის რაიონის იურიდიული კონსსულტაცია ადვოკატი საქართველო, თელავი 1999-2005
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ იძებნება

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ იძებნება

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  სისხლისსამართლებრივი დევნის შეგნებულად გაჭიანურება,მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა 10/6/2016 გადაწყვეტილება
  გირაოს შეცვლა პატიმრობის აღკვეთის ღონისძიებით 10/5/2016 გადაწყვეტილება
  მტკიცებულების დასაშვებობა,კომპიუტერულ სისტემაში დაცული ინფორმაციის მოპოვების წესი,ფარული აუდიოჩანაწერი, როგორც მტკიცებულება 10/4/2016 გადაწყვეტილება
  ახლად გამოვლენილი გარემოება,ამნისტია 8/10/2016 გადაწყვეტილება
  ახლად გამოვლენილი გარემოება 8/9/2016 გადაწყვეტილება
  ახლად გამოვლენილი გარემოება,ამნისტია 8/8/2016 გადაწყვეტილება
  უღირს მემკვიდრედ აღიარება,პირადი მოხმარებისათვის ნარკოტიკის უკანონო მოხმარება, 7/22/2016 გადაწყვეტილება
  სისხლისსამართლებრივი დევნის შეგნებულად გაჭიანურება 4/22/2016 გადაწყვეტილება
  ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო განცხადების შეტანის ვადა,დელიქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების სარჩელის განხილვის გამარტივებული წესი 4/28/2016 გადაწყვეტილება
  სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტა წინასასამართლო სხდომაზე,გამამტყუნებელი განაჩენის ხანდაზმულობის ვადა,ნასამართლობის არმქონე პირი 10/26/2015 გადაწყვეტილება
  ამოცნობა,ფოტოსურათით ამოცნობა,მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა,კანონის არსებითი დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება,მტკიცებულებათა დასაშვებობის განხილვა წინასასამართლო სხდომაზე 10/2/2015 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 74324,83. GEL 74324,83. GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 22000. USD დეკლარაცია
  2018 67740. GEL 67740. GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 17000. USD სესხი, იპოთეკური სესხი, 22000. USD დეკლარაცია
  2017 81,775. GEL 81,775. GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 17000. USD სესხი, იპოთეკური სესხი, 22000. USD სესხი, საბანკო სესხი, 5500. GEL დეკლარაცია
  2016 81218,75. GEL 81218,75. GEL 1180. GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 22000. USD “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2015 77120,16. GEL 77120,16. GEL 20000. USD სესხი, იპოთეკური სესხი, 17000. USD “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2014 64000. GEL 64000. GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 17000. USD სესხი, სახელფასო სესხი, 4000. GEL დეკლარაცია
  2013 37395. GEL 37395. GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 17000. USD სესხი, სახელფასო სესხი, 4000. GEL დეკლარაცია
  2012 37395. GEL 37395. GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 17000. USD სესხი, სახელფასო სესხი, 4000. GEL დეკლარაცია
  2011 37300. GEL 37300. GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 17000. USD სესხი, სახელფასო სესხი, 4000. GEL დეკლარაცია
  2010 35370. GEL 35370. GEL 11000. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2009 32200. GEL 32200. GEL დეკლარაცია
  2008 29403. GEL 300. GEL 3866. GEL 33569. GEL 8400. USD. 7500. USD “ხელფასის” გრაფაში მითიღებულია ხარაგაულის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია მივლინების და პრემიის ფარგლებში მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი და საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2007 20150. GEL 1200. GEL 21350. GEL 12800. GEL “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისგან მიღებული ბინის ქირა. დეკლარაცია
  2006 17400. GEL 1200. GEL 18600. GEL 3000. GEL “ხელფასის” გრაფაში მითითებულია მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისგან მიღებული ბინის ქირა. ხოლო “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2005 2621,3. GEL 2621,3. GEL 2000. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  კლუბ „ბასიანთან“ პოლიციელისა და დაცვის ორი თანამშრომლის დაჭრაში ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდება news.ge ბმული
  იგივე ambebi.ge ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა