პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნატალია ნაზღაიძე
 • დაბადებით თარიღი : 30.05.1971
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N132 საშუალო სკოლა თბილისი 1988

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2016 წლის 30 ნოემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2013 წლის 29 ნოემბერი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2005 წლიდან
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლე 2003-2005
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2000
  თბილისის საოლქო სასამართლო პრაქტიკისა და განზოგადების განყოფილების კონსულტანტი 1999
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოქალაქეთა საჩივრებისა და მიღების განყოფილების ინსპექტორი 1993-1996
  საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის პირადი მდივანი 1991-1992

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კანცელარიის გამგე საქართველო, თბილისი 2000-2003
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პერსონალის სექტორის კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 2000
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ ბრძანების ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 25 მაისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  აუცილებელი გზით სარგებლობის უფლების აღდგენა 14 მარტი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ალიმენტის ოდენობის შემცირება, დამატებით ხარჯებში მონაწილეობის მიღება 27 თებერვალი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ალიმენტის დაკისრება (თავდაპირველი სარჩელით), არასრულწლოვან შვილებთან ურთიერთობის წესის განსაზღვრა (შეგებებული სარჩელით) 03 მაისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ქორწინების შეწყვეტა და ბავშვის ნახვის დღეები განსაზღვრა / ალიმენტის დაკისრება 16 ნოემბერი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  მატერიალური ზიანის ანაზღაურება 08 ივნისი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  დივიდენდის გადახდის ვალდებულების შესრულება და ეკონომიკური აქტივობის ამსახველი დოკუმენტების გადაცემა 20 მაისი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  სააღსრულებო ფურცელში ცვლილებების შეტანა, პირგასამტეხლოს შემცირება 14 ნოემბერი, 2014 წელი გადაწყვეტილება
  საკრედიტო დავალიანების დაკისრება 12 ნოემბერი, 2014 წელი გადაწყვეტილება
  ალიმენტის დაკისრება 04 ივნისი, 2014 წელი გადაწყვეტილება
  სააღსრულებო ფურცლის ნაწილობრივ გაუქმება 25 სექტემბერი, 2013 წელი გადაწყვეტილება
  ზიანის ანაზღაურება, პირგასამტეხლოს დაკისრება 06 ნოემბერი, 2012 წელი გადაწყვეტილება
  ალიმენტის დაკისრება 23 ოქტომბერი, 2012 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 74,330.64 GEL 8899.23 GEL 9600 GEL 92,829.87 GEL 14,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის ქირავნობის შედეგად მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67,740 GEL 6297.04 GEL 9600 GEL 83,637.04 GEL 36,375 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის ქირავნობის შედეგად მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81,775 GEL 9600 GEL 3900 USD 91,375 GEL 3900 USD 13.3 USD 31,764 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის ქირავნობის შედეგად მიღებული შემოსავალი (9600 GEL) და ავტომანქანის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი (3900 USD). “დანაზოგში” ასახულია “შემნახველი ჩემი სეიფი”-ის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81,197.38 GEL 1200 GEL 11,463 GEL 93,860.38 GEL 767 GEL 81 USD 10,657 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის ქირავნობის შედეგად მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” სახულია ანაბრის ანარიშზე არსებული თანხა (700 GEL) და “შემნახველი ჩემი სეიფი”-ის ანგარიშზე არსებული თანხები (67 GEL და 81 USD). ფინანსური დეკლარაცია
  2015 82,050 GEL 82,050 GEL 5845.70 GEL 919.12 USD 5600 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 80,875 GEL 6400 USD 80,875 GEL 6400 USD 750 USD 3550 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გასხვისების შედეგად მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 49,900 GEL 49,900 GEL 120 USD 6000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 45,995 GEL 45,995 GEL 1800 USD 6000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47,463.60 GEL 15,700 USD 47,463.60 GEL 15,700 USD 3700 USD 6000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი (12,700 USD) და ჩუქების შედეგად მიღებული თანხა (3000 USD). “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 46,350 GEL 20,000 USD 46,350 GEL 20,000 USD 8500 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების სახით მიღებული ფულადი თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 32,389 GEL 12,900 USD 32,389 GEL 12,900 USD 4000 USD 8000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი (5900 USD) და ჩუქების შედეგად მიღებული ფულადი თანხა (7000 USD). “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 27,852 GEL 27,852 GEL 8000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 26,663 GEL 26,663 GEL 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2006 25,795 GEL 3500 USD 25,795 GEL 3500 USD 1800 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების შედეგად მიღებული ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 14,060.30 GEL 1560 USD 14,060.30 GEL 1560 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია გრანტის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 13,355 GEL 13,355 GEL 1500 USD “დანაზოგში” ასახულია ნატალია ნაზღაიძის საკუთრებაში ასახული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 5300 GEL 5300 GEL 1500 USD “დანაზოგში” ასახულია ნატალია ნაზღაიძის საკუთრებაში ასახული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  მის მიერ განხილულ, ტელეკომპანია “რუსთავი 2”-ის საქმესთან დაკავშირებით ინტერვიუ ტვ “იმედთან” ბმული
  ტელეკომპანია “რუსთავი 2” -ის ეთერში გასულ სიუჟეტთან დაკავშირებით ინტერვიუ ტვ “იმედთან” ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა 2019 წლის აგვისტოდან არის „საქართველოს ქალ მოსამართლეთა ასოციაციის“ გამგეობის წევრი.
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);