პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი მიროტაძე
 • დაბადებით თარიღი : 06.01.1975
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : საგამოძიებო კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 104 პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებელი რუსთავი 1992
   სასკოლათაშორისო სასწავლო საწარმოო კომბინატი (კომპიუტერული სკოლა) რუსთავი 1991
  N 16 საშუალო სკოლა რუსთავი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ბათუმის სამართლის ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2016 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2015 სამოსამართლეო უფლებამოსილების ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2014 2015 წლის 29 ნოემბრამდე გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო კონსულტანტი 2013 3 წლის ვადით
  სიღნაღის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2013 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2013 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2005 – 2006

  სხვა სამუშაო გამმოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი საქართველო, თბილისი 2016-2019
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოსამართლეო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტის უფროსი. საქართველო, თბილისი 2007-2012
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოსამართლეო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტში სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე დისციპლინური სამართალწარმოების სამმართველოს კონსულტანტის და შემდეგ სამმართველოს უფროსის თანამდებობებზე. საქართველო, თბილისი 2006-2007
  რუსთავის მეტალურგიული კომბინატი რეაბილიტაციის და გაკოტრების მმართველის თანაშემწედ იურიდიულ საკითხებში. საქართველო, რუსთავი 2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2013 სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალობით 2005 საერთო სპეციალიზაციით
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა სასერთიფიკაციო ტესტირება 2004 საერთო სპეციალიზაციით
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო 2003
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო კურსი 2000

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეორიაში ინფორმაცია არ მოძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო და არსებითი განხილვის კოლეგიის მიერ 2021 წლის 9 მარტს მიღებული N11ა/4297 განჩინების, რომლითაც პროკურატურას მიეცა TV პირველიდან ინფორმაციის მატარებლისა და კონვერტის (ან/და სხვაგვარი შეფუთვის) ამოღების შესაძლებლობა, სააპელაციო საჩივარი 18 მარტი, 2021 წელი გადაწყვეტილება
  აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი,გირაოს ოდენობის განსაზღვრა,მარიხუანას ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარება,ნასამართლობა,აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვება 04 ოქტომბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ოჯახში ძალადობა,აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი,გირაოს ოდენობის განსაზღვრა,მტკიცების ტვირთი 14 ივლისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ნფორმაციის გამოთხოვა,ინფორმაციის გამოთხოვა, როგორც ამოღების კერძო შემთხვევა,მობილური ტელეფონის ამოღება,მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა,შეჯიბრებითობის პრინციპი,ნორმის შინაარსის არაკონსტიტუციურად ცნობა 19 ივლისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებამდე პირის ქონებაზე ყადაღის დადება ,ბრალდებულთან დაკავშირებულ პირის ქონებაზე ყადაღის დადება,დასაბუთებული ვარაუდი,ქონებაზე ყადაღის მოხსნა 04 მაისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  განრიდების შეთავაზების ოქმი,განრიდების პირობების შესრულება,პროკურორის დისკრეციის ფარგლები განრიდების განხორციელებისას 04 მაისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი,გირაოს პირობების შეუსრულებლობის შედეგების თაობაზე გაფრთხილების წესი,გირაოს პატიმრობით შეცვლაზე უარი 21 აპრილი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ყადაღის დადება უძრავ ქონებაზე,დანაშაულებრივი გზით შეძენილი ქონება,არაუფლებამოსილი პირის მიერ საჩივრის წარდგენა,გასაჩივრების უფლების მქონე პირები 01 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა,მტკიცების ტვირთი მტკიცებულებათა დასაშვებობის ეტაპზე,კომპიუტერულ სისტემაში დაცული კომპიუტერული მონაცემი,ინფორმაციის გამოთხოვა,ინფორმაციის გამოთხოვა გამომძიებლის მიმართვის საფუძველზე 09 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ოქმი მტკიცებულებათა გაცვლის თაობაზე,ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადაცემა მხარისათვის,ინფორმაციის გაცვლა მოთხოვნის რეჟიმში,ინფორმაციის გაცვლა სავალდებულო წესით,ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადაცემა მხარისათვის,მტკიცებულების დასაშვებობა,მტკიცებულების წარმომავლობისა და ავთენტიკურობის დადგენა 27 თებერვალი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა,დათვალიერების ოქმი,შეჯიბრებითობის პრინციპი 22 აპრილი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ნივთის დათვალიერების ოქმი,ამოცნობის ჩატარების წესი,სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი 04 დეკემბერი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  მტკიცებულებათა დასაშვებობის განხილვა წინასასამართლო სხდომაზე,მტკიცებულებათა გაცვლა წინასასამართლო სხდომამდე,შეჯიბრობითობის პრინციპი 10 ოქტომბერი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ამოღების ჩასატარებლად ნებართვის გაცემა,პირადი ინფორმაციის შემცველი ნივთის ამოღება 19 აგვისტო, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საპროცესო დოკუმენტების წარდგენა სამართალწარმოების ენაზე,მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა 02 ნოემბერი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  არასრულწლოვანი ბრალდებული,გამოძალვა,აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი, 25 თებერვალი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ჩხრეკა,კერძო საკუთრების დაცვა,ინფორმაციის გამოთხოვა,პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა 17 დეკემბერი, 2014 წელი გადაწყვეტილება
  აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი,პატიმრობა, როგორც აღკვეთის ღონისძიება,გირაოს ოდენობის განსაზღვრა,უდანაშაულობის პრეზუმფცია,სწრაფი მართლმსაჯულება 09 დეკემბერი, 2014 წელი გადაწყვეტილება
  ექსპერტის დანიშვნის წესი,ნარკოლოგიური შემოწმების დასკვნა,მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა,გამომძიებლის დადგენილება, როგორც ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი 28 ნოემბერი, 2014 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 69475. GEL 8340. GEL 1600. GEL 640. GEL 80055. GEL 23 000.GEL 42 000.GEL 131 000. GEL “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ხელფასი. ხოლო “სხვა შემოსავალის” გრაფაში მითითებულია და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და იუსტიციის სასწავლო ცენტრისთვის გაწეული ექსპერტული მომსახურების შედეგად მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2019 73942,87. GEL 8528. GEL 5576,17. GEL 480. GEL 88527,04. GEL 23000. GEL 40000. GEL 9000. GEL “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ხელფასი. ხოლო “სხვა შემოსავალის” გრაფაში მითითებულია და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და იუსტიციის სასწავლო ცენტრისთვის გაწეული ექსპერტული მომსახურების შედეგად მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2018 84675. GEL 5715,825. GEL 1523,8125. GEL 91914,64. GEL 40000. GEL 9000. GEL “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ხელფასი. ხოლო “სხვა შემოსავალის” გრაფაში მითითებულია და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსaთვის გაწეული ექსპერტული მომსახურების შედეგად მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2017 81775. GEL 6045,92. GEL 87820,92. GEL 40000. GEL “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ხელფასი. დეკლარაცია
  2016 81218,75. GEL 81218,75. GEL 40000. GEL დეკლარაცია
  2015 81911.69 GEL 81911,69. GEL 2000.00 USD 8000.00 USD 15000.00 GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2014 80000. GEL 80000. GEL 15,000 GEL დეკლარაცია
  2013 4258,00. GEL 4646,75. GEL 3000. GEL 11904,75. GEL 12000. GEL “აკადამიური საქმიანობის” გრაფაში მითითებულია სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომრის ბიუროს უფროსი კონსულტანტობის თანამდებობისას მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “სხვა შემოსავალში”- უზენაესი სასამართლოს კონსულტანტობისას მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2005 3000. GEL 1120. GEL. 435. GEL 4555. GEL 5 000. GEL დანაზოგის გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. “ხელფასის” გრაფაში მოცემულია მოსამართლის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მოსამართლისა და მმართველის თანაშემწეს თანამდებობებზე მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა