პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მერაბ ლომიძე
 • დაბადებით თარიღი : 11.01.1978
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  საშუალო სკოლა აბისი 1995

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2006 დოქტორანტურა
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2003 ასპირანტურა
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 3 ივნისი, 2019 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 22 თებერვალი, 2018 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 25 მაისი, 2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 16 ოქტომბერი, 2012 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მივლინებული მოსამართლე 1 ნოემბერი, 2010 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 10 ნოემბერი, 2007 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 10 ნოემბერი, 2007 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა თავმჯდომარის თანაშემწე 2007
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა სამდივნოს უფროსი 2003-2007
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე 2002-2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ქარელის მუნიციპალიტეტი მაჟორიტარი დეპუტატის თანაშემწე სამართლებრივ საკითხებში ქარელი, საქართველო 2000-2002
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

   

   

   

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია ჟურნალ სამართალში ავტორი „მტკიცებულებათა შეფასება”
  კოდექსი თანაავტორი საერთო სასამართლოების მოხელეთა ეთიკის კოდექსი
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 7 დეკემბერი, 2021 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება 20 ივლისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  დროებითი პირადობის მოწმობის გაცემის შესახებ 28 თებერვალი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ამართალდარღვევის მცირე მნიშვნელობის გამო ჯარიმის დაწესება 27 თებერვალი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  მორალური ზიანის ანაზღაურება 23 თებერვალი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსება 29 ივლისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება 7 ივლისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება 1 ივლისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 1 ივლისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა და საკუთრების უფლების რეგისტრაციის დავალება 1 ივლისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ინდაქტის გასაჩივრების ვადის გაშვების მიზეზით საქმის წარმოების შეწყვეტის განჩინება 30 ივნისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  უძრავ ქონებაზე სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერება და შეწყვეტა 29 ივნისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  სახდელის დაკისრება 13 მაისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა და საკუთრების უფლების რეგისტრაციის დავალება 10 მაისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქმის წარმოების შეწყვეტა 18 აპრილი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადება 8 აპრილი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ 31 მარტი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 18 თებერვალი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  დაყადაღებული ქონების აუქციონზე რეალიზაცია 12 თებერვალი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  მკაცრი სახის სახდელის გამოყენება 29 იანვარი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 29 იანვარი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  მოწმის ჩვენება 29 იანვარი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ინდაქტის გასაჩივრების ვადა 30 ნოემბერი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 15 დეკემბერი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა და ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება 12 ნოემბერი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 2 ნოემბერი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 18 ივნისი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ინდაქტის გასაჩივრების ვადა 29 მაისი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების თაობაზე 29 მაისი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება 21 მაისი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  სახელფასო დავალიანების სადეპუტატო დანამატით და მათი მიუღებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება, იძულებითი გაცდენილი დროის ხელფასის სადეპუტატო დანამატით და მათი მიუღებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება 27 აპრილი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება 8 აპრილი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად აღიარებიდან გამომდინარე ფულადი კომპენსაციის მიღება 26 მარტი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების თაობაზე 25 თებერვალი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 73942 GEL 0.000 0.000 73942 GEL 67740 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2019 67740 GEL 0.000 0.000 67740 GEL 30000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 80775 GEL 0.000 0.000 80775 GEL 60000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81218 GEL 0.000 0.000 81218 GEL 5000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 82019 GEL 0.000 0.000 82019 GEL 45000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 81425 GEL 0.000 0.000 81425 GEL 20000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 50120 GEL 0.000 0.000 50120 GEL 10000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 46215 GEL 0.000 0.000 46215 GEL 40000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 52679 GEL 0.000 0.000 52679 GEL 10000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47340 GEL 0.000 0.000 47340 GEL 15000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 39519 GEL 0.000 0.000 39519 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 34110 GEL 0.000 0.000 34110 GEL 15000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 13997 GEL 5169 GEL 0.000 30000 GEL 49166 GEL 5000 USD 5500 USD “ხელფასში” ასახულია მოსამართლის თანაშემწის და მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების გასხვისებით მიღებული შემოსავალი.”დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (06.07.2007-18.04.2008) ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა