პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ბადრი კოჭლამაზაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 23.10.1976
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  საშუალო სკოლა 1994

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულები წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისი, საქართველო 2009 სამართლის დოქტორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული თბილისი, საქართველო 2002 ასპირანტურა
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული თბილისი, საქართველო 1999
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის ოქტომბრიდან უვადო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 11 ოქტომბრის N1/239 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2017 წლის 25 მაისიდან 3 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 11 მაისის N1/96 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2007 წლის იანვრიდან 10 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 18 იანვრის /15-2007 გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო  კანონთა წიგნისა და საკანონმდებლო მაცნეს მთავარი რედაქტორის მოადგილე თბილისი, საქართველო 1999-2007
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2009 სისხლის სამართლის სპეციალიზავია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი „იმიტირებული პროცესი სისხლის სამართალში“, „სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული), „სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი)” 2012-დან
  სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებელი საქართველო/თბილისი 2000-2007

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია ავტორი ოჯახში ძალადობის საქმეებზე კვალიფიკაციის პრობლემური ასპექტები 2019 იხ. ბმული
  სტატია ავტორი კონსტიტუციის დაცვა მიმდინარე კანონმდებლობისგან 2006 ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2006
  სტატია ავტორი სახელმწიფო ხელისუფლების განაწილება საქართველოში კონსტიტუციური ცვლილებების გათვალისწინებით 2004 ქართული სამართლის მიმოხილვა 7 #1 2004
  სტატია ავტორი საკონსტიტუციო კონტროლის სახეები 1999 სამართალი, #6-7, 1999
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ზვიად კუპრავას საქმე, სისხლის სამართლის კოდექსის 366-ე მუხლის საფუძველზე გადაწყვეტილება
  ე.წ კორტების საქმე გადაწყვეტილება
  საბიუჯეტო თანხების დიდი ოდენობით გაფლანგვის საქმე გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65988,68 GEL 4408,32 GEL 5534,57 GEL / 2080 GEL 417 GEL სესხი, საბანკო კრედიტის მიღება სესხის ფორმით, 43000, USD აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გაწეული საექსპერტო მომსახურების ანაზღაურება; დანაზოგში – ანაბარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 2160 GEL 5701,3 GEL სესხი, საბანკო კრედიტის მიღება სესხის ფორმით, 43000, USD აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გაწეული საექსპერტო მომსახურების ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 49540,19 GEL 504 GEL 5000 GEL სესხი, საბანკო კრედიტის მიღება სესხის ფორმით, 43000, USD აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება; დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74868,75 GEL 1520 GEL 16000 GEL აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება; დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74399.00 GEL 1520.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 30000.00 USD აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74755.00 GEL 1520.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 30000.00 USD აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 48300.00 GEL 1140.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 30000.00 USD აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 43885.00 GEL 1140.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 30000.00 USD / სესხი, ფულადი თანხა, 3048.00 USD აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 49514.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 30000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 43720.00 GEL 4500.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 9000.00 USD დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37538.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 9000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 31500.00 GEL სამომხმარებლო სესხი, 5200.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 26700.00 GEL სესხი, 2000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 6954.00 GEL სესხი, 2000.00 USD ხელფასში – მთავარი რედაქტორის მოადგილის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სასამართლო სისტემის მიმართ გამოთქმული კრიტიკის საპასუხოდ მოსამართლეთა რიგგარეშე 25-ე კონფერენცია ბმული
  ე.წ. “კორტების საქმეზე” მსჯავრდებულების ირაკლი ფირცხალავასა და გიორგი ცააძის ოჯახის წევრების მიერ გაკეთებული განცხადებების (კორუფციულ გარიგებაში შესაძლო მონაწილეობასთან დაკავშირებით) საპასუხოდ / საგამოძიებო ორგანოებს მის მიმართ გაკეთებულ განცხადებებზე წარმოების დაწყებისაკენ მოუწოდა მოსამართლეთა კორპუსთან ერთად საგანგებოდ გამართული ბრიფინგი ბმული
  საბიუჯეტო თანხების დიდი ოდენობით გაფლანგვის საქმიდან მისი აცილების შუამდგომლობის არდაკმაყოფილების შესახებ ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები დაჯილდოვდა ღირსების მედლით იუსტიციის სამინისტროში წარმატებული მუშაობისათვის
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);