პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : იზა კელენჯერიძე
 • დაბადებით თარიღი : 05.11.1980
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  მოსე ხონელის სახელობის პირველი საშუალო სკოლა ხონი 1998

  უმაღლესი განათლება 

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დამთავრების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ბერლინი, გერმანია 2012 სწავლობდა დოქტურანტურაში
  გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD) 2011-2012 სადოქტორო სტიპენდიანტი
  ლაიფციგის უნივერსიტეტი გერმანული ენის ინტენსიური კურსი ლაიფციგი, გერმანია 2011
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის თ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2006 სწავლობდა ასპირანტურაში
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2006-დან დღემდე დოქტორანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2003 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2018 წლის 18 იანვრიდან 3 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 11 იანვრის N1/26 გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სამეცნიერო გრანტი – ქართული სისხლის სამართლის პროცესის ინტერნაციონალიზაცია და ევროპეიზაცია, როგორც გამოწვევა და ამოცანა მონაწილე 2016-დან დღემდე
  გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი სამუშაო ჯგუფის წევრი 2016-დან დღემდე
   სტუდენტური გაცვლითი პროგრამა – თანამედროვე სისხლის სამართლისა და სამართლის თეორიის აქტუალური საკითხები სამეცნიერო ხელმძღვანელი 2014
  შპს “სიონი-მ” იურისტი საქართველი/თბილისი 2011
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო  რეგიონული ზედამხედველობის სამსახურის მრჩეველი საქართველი/თბილისი 2010
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო მრჩეველი საქართველი/თბილისი 2008-2010
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის აღმოსავლეთ საქართველოს სააღსრულებო წარმოების სამმართველო მრჩეველი 2005-2008
  იუსტიციის სამინისტრო სტაჟიორი საქართველი/თბილისი 2002-2003
   საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრი კონსულტანტი/ადვოკატის თანაშემწე საქართველი/თბილისი 2002-2003
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2016-2017 იუსტიციის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2015
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2010 საერთო სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული სწავლებისა და ინფორმაციის ცენტრი სისხლის სამართლის ერთწლიანი სკოლა 2004

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი შესავალი სასჯელაღსრულების სამართალში 2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სასჯელის შეფარდება 2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სისხლის სამართლის პროცესი I 2015/2016;  2016/2017;  2017/2018
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სისხლის სამართლის პროცესი II 2015/2016;  2016/2017;  2017/2018
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სისხლის სამართალი (კერძო 1) 013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სისხლის სამართალი (კერძო 2) 2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი შესავალი სამართალმცოდნეობაში 2014/2015;  2015/2016
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სისხლის სამართალი (ზოგადი)  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სისხლის სამართლის პროცესი 2014/2015
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სამართლის მეთოდები  2013/2014
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი 2010

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  ავტორი სასჯელის ინდივიდუალიზაციის პრინციპის მნიშვნელობა სასჯელის შეფარდების პროცესში 2018 იხ. ბმული
  წიგნი რედაქტორი საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი – ზოგადი ნაწილი 2015
  პუბლიკაცია ავტორი არასრულწლოვანთა დანაშაულობის მიზეზები და პირობები 2004
  პუბლიკაცია ავტორი თანამედროვე გერმანიის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი წყობა 2004
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66330,84 GEL 4083 GEL 2000 USD აკადემიურ საქმიანობაში – საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიწვეული სპეციალისტის ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – სტატიის ჰონორარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 72814,69 GEL 8806,25 GEL / 1530 GEL 6600 USD სესხი, ფულადი თანხა, 6500, GEL აკადემიურ საქმიანობაში – საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიწვეული სპეციალისტის და თსუ-ს მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება; დანაზოგში – მის სახელზე არსებული ანაბარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 14181,21 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 6500, GEL აკადემიურ საქმიანობაში – საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიწვეული სპეციალისტის ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 26027,56 GEL 260 EUR სესხი, ფულადი თანხა, 6500, GEL აკადემიურ საქმიანობაში – საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიწვეული სპეციალისტის ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – ჰონორარი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  “გირგვლიანის” საქმეზე ლევან მურუსიძის მიერ კერძო განჩინების მიღების შესახებ მრგვალი მაგიდა – “სამართლებრივი დიალოგი – მოსამართლის საქმიანობის შეფასების სტანდარტები“ ბმული
  კლანზე და მოსამართლეთა დამოუკიდებლობაზე მრგვალი მაგიდა – “სამართლებრივი დიალოგი – მოსამართლის საქმიანობის შეფასების სტანდარტები“ ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);