პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მანუჩარ კაპანაძე
 • დაბადებით თარიღი : 29.01.1974
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 9 საშუალო სკოლა ჭიათურა 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დამთავრების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 22 თებერვლიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2016 წლის 4 იანვრიდან 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2015 წლის 20 ივნისიდან დაწყებული საქმეების განხილვის დასრულებამდე გაუგრძელდა უფლებამოსილების ვადა გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2010 წლის 6 აგვისტოდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე (მივლინების საფუძველზე) 2007 წლის 11 ივლისიდან გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2005 წლიდან
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2002-2005
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 1997-2002
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო საერთო განყოფილების ექსპედიტორი 1996

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია თბილისის რაიონულ და საოლქო სასამართლოებში სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა განხილვისას კანონმდებლობით დადგენილი ვადების დაცვის მდგომარეობის შესწავლის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი საქართველო/თბილისი 2003-2004
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საქართველოს სსკ-ის 179-ე მუხლის პირველი ნაწილითა და სსკ-ის 187-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენა და სასჯელის ზომის განსაზღვრა 08 ნოემბერი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  თაღლითობის შემადგენლობა, სასჯელის მიზნები და დანიშვნის ზოგადი წესი ,ასვე მტკიცებულებათა ერთობლიობა და უტყუარობა 25 მაისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი, ირიბი ჩვენება და პირდაპირი მტკიცებულება 21 მაისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  სასჯელის მიზანი და მისი დანიშვნის წესი, ასევე ადეკვატური სასჯელის დანიშვნის მნიშვნელობა ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში 04 მაისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  თაღლითობისათვის მსჯავრდებული პირის მიმართ სასჯელის დამძიმება 16 აპრილი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სსკ-ის 376-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული 02 აპრილი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ოჯახში ძალადობა, ესე იგი ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ძალადობა, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი და რასაც არ მოჰყოლია ამ კოდექსის 117-ე, 118-ე ან 120-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი 23 მარტი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ძალადობა, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი და რასაც არ მოჰყოლია საქართველოს სსკ-ის 117-ე, 118-ე ან 120-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი, ჩადენილი არასრულწლოვნის თანდასწრებით, მისივე ოჯახის წევრის მიმართ (ორი ეპიზოდი). მანვე ჩაიდინა სიცოცხლის მოსპობის მუქარა 23 მარტი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სსკ-ის 236-ე მუხლის პირველი ნაწილითა და მეოთხე ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაული 12 მარტი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, რამაც ფიზიკური პირის უფლების და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, ჩადენილი ძალადობით 12 მარტი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სსკ-ის 111,151-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული 07 თებერვალი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  დამთავრებული დანაშაულად კვალიფიკაციის დროს ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის მიზეზობრივი კავშირი 23 იანვარი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული 26 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  პირობითი მსჯავრის არგამოყენება და გირაოს თანხის არდაბრუნება 10 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  აღკვეთის ღონისძიების გამოყენება 30 აპრილი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 68,238.21 GEL 68,238.21 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 10090, GEL სესხი, იპოთეკა, 146094, GEL დეკლარაცია
  2019 92,451.04 GEL 92,451.04 GEL სესხი, საბანკო მომსახურება, 250000, GEL სესხი, იპოთეკა, 146094, GEL დეკლარაცია
  2018 84,675 GEL 84,675 GEL 4500 GEL სესხი, საბანკო მომსახურება, 45000, USD დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2017 81,775 GEL 81,775 GEL 5500 GEL სესხი, საბანკო მომსახურება, 45000, USD დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2016 80,956 GEL 80,956 GEL 3500 GEL სესხი, საბანკო მომსახურება, 45000, USD ლიზინგი (განვადება), კრედიტი, 3700, GEL დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2015 55,668 GEL 55,668 GEL 4500 GEL სესხი, საბანკო მომსახურება, 43200 USD დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2014 81182 GEL 81182 GEL 5000 GEL სესხი, საბანკო მომსახურება, 43200 USD დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2013 52,621 GEL 52,621 GEL სესხი, საბანკო მომსახურება, 43200 USD დეკლარაცია
  2012 53,725 GEL 53,725 GEL სესხი იპოთეკური, 35000 USD დეკლარაცია
  2011 49,179 GEL 49,179 GEL სესხი იპოთეკური, 35000 USD სესხი, ფულადი თანხა, 2000 GEL დეკლარაცია
  2010 51,935 GEL 51,935 GEL 2500 GEL სესხი იპოთეკური, 35000 USD სესხი, თანხა, 600 GEL დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2009 45,642 GEL 45,642 GEL სესხი იპოთეკური, 35000 USD სესხი, თანხა, 5000 GEL დეკლარაცია
  2008 39,801 GEL 39,801 GEL 5000 GEL სესხი იპოთეკური, 35000 USD დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2007 28,845 GEL 6800 GEL 35,645 GEL 7000 GEL სესხი იპოთეკური, 35000 USD სხვა შემოსავალში მითითებულია ავტომობილის რეალიზაციით მიღებული თანხა. დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2006 20,284 GEL 20,284 GEL 2000 GEL კრედიტი, 6000 GEL დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2005 8000 GEL 8000 GEL 3000 GEL კრედიტი, 7000 GEL დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2004 425 GEL 425 GEL 500 GEL დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  აღკვეთის ღონისძიება Youtube არხი ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა