პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თამარ ზამბახიძე
 • დაბადებით თარიღი : 26.01.1975
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  147-ე საჯარო სკოლა თბილისი 1992

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1997 მაგისტრთან გათანაბრებული
  2001 დოქტორანტურა
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 12 დეკემბერი, 2019 დადგენილება
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 11 ოქტომბერი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 25 მაისი, 2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2007-2017 10 წლის ვადით  
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2005 -2007  

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სს „საქართველოს ბანკის“ საკრედიტო დეპარტამენტის პრობლემურ კრედიტებთან მუშაობის განყოფილება უფროსი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 1998
  საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“ სარედაქციო საბჭოს წევრი თბილისი, საქართველო
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო პროფესიული ეთიკა; სამოქალაქო სამართლის პროცესი; სახელშეკრულებო სამართალი; საკორპორაციო სამართალი; სამოსამართლეო ეთიკა. 1998-2020
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი, საქართველო სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა; საკორპორაციო სამართალი; სასამართლო მედიაცია; რელაციის ტექნიკა; მტკიცებულებათა შეფასება; მტკიცების ტვირთის გადანაწილება სამოქალაქო სამართალში; სამოსამართლო ეთიკის საბაზისო კურსი; სამოსამართლო ეთიკის სიღრმისეული კურსი; სახელშეკრულებო სამართალი; რელაციისა და სუბსუმციის ტექნიკები; მორიგების წარმოება სასამართლოში; სასამართლოს მოხელეთა ეთიკის წესები; სამოქალაქო სამართალწარმოების აქტუალური საკითხები; მოსამართლის პროფესიული უნარები; კონდიქციური სამართლის პრობლემატური საკითხები; სამემკვიდრეო სამართალი; სამეწარმეო სამართალი; საოჯახო სამართალი, მათ შორის ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები; დავის განხილვის ალტერნატიული საშუალებები. 2008-2020
  გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება თბილისი, საქართველო 2009
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 71713.28 GEL 23456.16 GEL 0.000 95169.44 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67740 GEL 17161.53 GEL 0.000 84901.53 GEL 0.000 93500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2017 72571.14 GEL 24575.54 GEL 0.000 97146.68 GEL 0.000 93500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2016 76268.98 GEL 16693.76 GEL 0.000 92962.74 GEL 715.68 USD 373.94 GEL 18400 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 79874.99 GEL 20471.28 GEL 0.000 100346.27 GEL 0.000 18400 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2014 80875 GEL 23177.86 GEL 0.000 104052.86 GEL 0.000 18400 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 52400 GEL 16653.4 GEL 0.000 69053.4 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 46340 GEL 15216 GEL 0.000 61556 GEL 0.000 17000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47434 GEL 13074.24 GEL 0.000 60508.24 GEL 0.000 17000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 51725 GEL 8520 GEL 0.000 60245 GEL 0.000 44500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40246 GEL 11900.8 GEL 93300 USD 52146.8 GEL 93300 USD 93300 USD 21500 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების სახით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 32559 GEL 8511 GEL 0.000 41070 GEL 4000 USD 10000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 27111 GEL 7332.46 GEL 450 EUR 34443.46 GEL 450 EUR 2400 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია სამივლინებო ხარჯი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 20261 GEL 6277 GEL 304 EUR 26538 GEL 304 EUR 3600 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია სამივლინებო ხარჯი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 1410 GEL 2047 GEL 0.000 3457 GEL 300 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);