პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნათია გუჯაბიძე
 • დაბადებით თარიღი : 17.01.1975
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N1 საშუალო სკოლა ქუთაისი 1992

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1997 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 22 თებერვალი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2016 წლის 4 იანვარი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 16 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მივლინებული მოსამართლე 2007 წლის 11 ივლისი მივლინება გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2007 წლის 4 აპრილი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2005-2012

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საადვოკატო ფირმა ადვოკატი საქართველო 2002-2005
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო კანონმდებლობისა და სამართლებრივი ინფორმატიზაციის დეპარტამენტი საქართველო 1999-2000
  შპს “ჯორჯიან იმპორტი” იურიდიული კონსულტანტი საქართველო 1996-1999
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ზიანის ანაზღაურება 24 მაისი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 08 აპრილი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 06 დეკემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  წარმომადგენლის ხარჯების ანაზღაურება 24 სექტემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 25 ივლისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 16 ივლისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  მესაკუთრედ ცნობა 31 მაისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 28 მაისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 25 მაისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  სააღსრულებო ფურცლის გაუქმება, მოთხოვნის უფლების ნაწილობრივ დათმობის შესახებ ხელშეკრულების გაუქმება 21 მაისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 26 თებერვალი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 18 სექტემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 25 ივლისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ალიმენტის დაკისრება 27 თებერვალი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 30 იანვარი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება, კომპენსაციის გადახდა 16 იანვარი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  მამობის დადგენა, ალიმენტის დაკისრება 28 ოქტომბერი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 29 ივლისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ალიმენტის ოდენობის შემცირება 17 ივნისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ ბრძანების (ბრძანებების) ბათილად ცნობა, შესაბამისი შემოწმების აქტების ბათილად ცნობა, სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ბრძანების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება; გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 67,875 GEL 0 0 67,875 GEL 0 22,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2019 73,942.66 GEL 0 11,665.90 GEL 85,608.56 GEL 0 22,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია მიწის ნაკვეთის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 84,675 GEL 0 5525 GEL 90,200 GEL 1600 USD 22,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტად მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება. “დანაზოგში” ასახულია ნათია გუჯაბიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81,775 GEL 0 2880 GEL 84,655 GEL 2400 USD 22,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტად მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება. “დანაზოგში” ასახულია ნათია გუჯაბიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 80,956.25 GEL 0 6517.60 GEL 87,473.85 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტად მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 59,131.68 GEL 0 1725 GEL 60,856.68 GEL 11,243.70 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია გრანტის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 81,350 GEL 0 0 81,350 GEL 0 13,500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 50,120 GEL 0 0 50,120 GEL 0 13,500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 46,195 GEL 1980 GEL 0 48,175 GEL 0 1000 GEL 13,500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47,429 GEL 1760 GEL 0 49,189 GEL 0 13,500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 47,975 GEL 0 0 47,975 GEL 4300 GEL 6000 GEL 13,500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40,442 GEL 0 10,000 GEL 50,442 GEL 5000 GEL 13,500 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების გზით მიღებული მიწის ნაკვეთის ღირებულება. “დანაზოგში” ასახულია ნათია გუჯაბიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 39,938 GEL 0 0 39,938 GEL 3200 USD 13,500 USD “დანაზოგში” ასახულია ნათია გუჯაბიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 25,300 GEL 0 0 25,300 GEL 21,000 GEL 0 “დანაზოგში” ასახულია ნათია გუჯაბიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 20,181 GEL 0 0 20,181 GEL 19,000 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ნათია გუჯაბიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 4421.30 GEL 0 6000 GEL 10,421.30 GEL 16,500 USD 0 “ხელფასში” ასახულია თავდაპირველად ადვოკატად და შემდგომ მოსამართლედ მუშაობის პერიოდში მიღებული შემოსავლების ჯამი (1800 GEL და 2621.30 GEL). “სხვა შემოსავალში” ასახულია საჩუქრის სახით მიღებული ავტომანქანის ღირებულება. “დანაზოგში” ასახულია ნათია გუჯაბიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  კომენტარი რუსთავი 2 საქმესთან დაკავშირებით მედია ბმული
  კომენტარი რუსთავი 2 საქმესთან დაკავშირებით მედია ბმული
  კომენტარი რუსთავი 2 საქმესთან დაკავშირებით მედია ბმული
  სტუმრად გადაცემაში – “სამართლის სახელით” მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა