პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი გოგინაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 12.04.1974
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : საგამოძიებო კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N 16 საშუალო სკოლა თბილისი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ბათუმის სამართლის ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2018 წლიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2016 წლიდან 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მენეჯერი – საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი 2006-2016 10 წლის ვადით
  თბილისის საოლქო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 1999-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  მიწის მართვის დეპარტამენტის სამმართველო იურისტი ქურითის თემი 1998-1999
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004
  სამოსამართლეო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 1999

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების შესახებ განჩინების გასაჩივრების წესი,წინასასამართლო სხდომის ეტაპზე აღკვეთის ღონისძიების საკითხის გასაჩივრების წესი,სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშვნა,ოჯახში ძალადობა. 28 დეკემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი,გირაო,შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ,მარიხუანას უკანონო შეძენა-შენახვა. 05 ოქტომბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  გირაო საპატიმრო უზრუნველყოფით,განგრძობადი პატიმრობის დაუშვებლობა,მოსამართლის დისკრეცია აღკვეთის ღონისძიების შერჩევისას. 29 ივნისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  მტკიცებულებათა გაცვლა წინასასამართლო სხდომამდე,მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა,შეჯიბრებითობის პრინციპი. 22 ივნისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი,აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვება,ძალაში შესული განაჩენის შეუსრულებლობა. 21 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  დანაშაულებრივი გზით შეძენილი ქონება,ქურდული სამყაროს წევრობა. 13 იანვარი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  დანაშაულზე წასწრება ჩადენისას ან ჩადენისთანავე,ოჯახში ძალადობა. 11 ნოემბერი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  იურიდიული პირის უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება. 29 სექტემბერი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადება. 27 სექტემბერი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  მტკიცებულებათა გაცვლა წინასასამართლო სხდომამდე,მტკიცებულებათა დასაშვებობის განხილვა წინასასამართლო სხდომაზე. 09 აგვისტო, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საავტორო, მომიჯნავე და მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლებების დაცვა,კონტრაფაქციული ასლები. 4 მაისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  მტკიცების ტვირთი,ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის საგნის დაბრუნების თაობაზე მოთხოვნების გამარტივებული წესით განხილვა,მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა. 30 მარტი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტა წინასასამართლო სხდომაზე,ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება,სასარჩელოს მოთხოვნის ტრანსფორმირების არსი 12 იანვარი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 74324,83. GEL 548. GEL 2038. GEL 76910,83. GEL სესხი, სამომხმარებლო 50000. GEL “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლების ხელფასი. ხოლო სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გაწეული ექსპერტული მომსახურების შედეგად მიღებული ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67740. GEL 67740. GEL 1500. GEL სესხი, სამომხმარებლო 50000. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81775. GEL 81775. GEL 5000. GEL სესხი, სამომხმარებლო 50000. GEL. 30000. GEL 10000. GEL 50000. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81218,75. GEL 81218,75. GEL 10. GEL სესხი, სამომხმარებლო 30000. GEL 10000. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74418,95. GEL 74418,95. GEL 25000. GEL სესხი, სამომხმარებლო 1780. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73475. GEL 73475. GEL 5000. GEL სესხი, სამომხმარებლო 11000. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800. GEL. 45800. GEL. 9000. GEL სესხი, სამომხმარებლო 11000. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42415. GEL. 42415. GEL. სესხი, სამომხმარებლო 11000. GEL 5000. GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47329. GEL 47329. GEL სესხი, სამომხმარებლო 12000. GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 45920. GEL 45920. GEL 5500. GEL სესხი, სამომხმარებლო 11100. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37000. GEL 37000. GEL 5000. GEL სესხი, სამომხმარებლო 11000. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2008 25616,64. GEL 25616,64. GEL 9000. USD სესხი, სამომხმარებლო 11100. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2007 23111. GEL 23111. GEL სესხი, სამომხმარებლო 12100. GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 18606. GEL 18606. GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2005 2006,4. GEL 2006,4. GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა