პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : შოთა გეწაძე
 • დაბადებით თარიღი : 12.07.1982
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N1 საშუალო სკოლა ზესტაფონი 1999

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2015 წლიდან დოქტორანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2004 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ალ. დიუმას სახელობის ინსტიტუტის ფრანგული კულტურის ცენტრი 2004
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 18 იანვარი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2015 წლის 1 დეკემბერი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია პალატის თავმჯდომარე 2011 წლის 21 თებერვალი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2011-2015 გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა სამდივნოს უფროსი 2007-2009
  მცხეთის რაიონული სასამართლო აპარატის უფროსი 2006-2007
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2005-2006
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სხდომის მდივანი 2003-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ევროპის საბჭო ექსპერტი საარჩევნო სამართალში
  მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) ექსპერტი ლტოლვილთა სამართალში
  გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი (UNHCR) ექსპერტი ლტოლვილთა სამართალში
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მასწავლებელი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით 2016 წლიდან
  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა სისტემის რეფორმის ხელშემწყობი სამთავრობო კომისია წევრი თბილისი, საქართველო 2014-2016
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2011-2017
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტის კონსულტანტი.
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2009-2011 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის კომპლექსური ტესტური გამოცდა 2005
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა ტესტირება 2004 სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  თბილისის ღია უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2018 წლიდან
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო ადმინისტრაციული სამართალის მიმართულება 2014
  სამეცნიერო საქმიანობა
  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია ავტორი ემბრიონის/ფეტუსის სიცოცხლის უფლება და დისკრიმინაციული აბორტი 2015 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი
  განჩინება უზრუნველყოფის ღონისძიების დაკმაყოფილების შესახებ 23 სექტემბერი, 2021 გადაწყვეტილება იხ.ბმული
  მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურება 29 იანვარი, 2020 გადაწყვეტილება იხ.ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 11 დეკემბერი 2019 გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ახალი აქტის გამოცემა 4 დეკემბერი 2019 გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ახალი აქტის გამოცემა 16 ოქტომბერი 2019 გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-მსამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა, ახალი აქტის გამოცემა, ქმედების უკანონოდ ცნობა, ქმედების განხორციელების დავალება 13 მარტი 2019 გადაწყვეტილება
  ხელშეკრულებიდან გამომდინარე პირგასამტეხლოს თანხის დაკისრება 20 დეკემბერი 2018 გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა, ახალი აქტის გამოცემა, განაცდურის ანაზღაურება 15 თებერვალი 2018 გადაწყვეტილება
  სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება – ცრუმაგიერ პირებად ცნობა 11 იანვარი 2018 გადაწყვეტილება
  სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება 11 იანვარი 2018 გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ახალი აქტის გამოცემა 6 ივლისი 2017 გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 15 ივნისი 2017 გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ახალი აქტის გამოცემა 15 ივნისი 2017 გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამარტლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 13 ოქტომბერი 2016 გადაწყვეტილება
  ქმედების განხორციელების დავალება 22 სექტემბერი 2016 გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, განაცდურის ანაზღაურება, მორალური ზიანის ანაზღაურება 24 მარტი 2016 გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება 4 თებერვალი 2016 გადაწყვეტილება
  სარჩელის დაუშვებლობის გამო საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ და განცხადება აღსრულების შეჩერების შესახებ 28 იანვარი 2016 გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, განაცდურის ანაზღაურება 26 იანვარი 2016 გადაწყვეტილება
  სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ-ის მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემის საქმე 11 ივნისი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მოქმედების შეჩერება 15 მარტი 2015 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 68222 GEL 1274 GEL 14468 GEL; 1500 EUR; 83964 GEL; 1500 EUR; 100000 USD; 4264 USD; 15000 GEL; 50000 USD; სხვა შემოსავლის წყაროები – იუსტიციის საბჭო, იუსტიციის სკოლა, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, ევროპის საბჭო, მიგრაციის ცენტრი ფინანსური დეკლარაცია
  2019 74330 GEL 3027 GEL 14997 GEL 92354 GEL 2000 USD; 100000 USD; 15000 GEL; 50000 USD; სხვა შემოსავლის წყაროები – იუსტიციის საბჭო, იუსტიციის სკოლა, ავტოდაზღვევა ფინანსური დეკლარაცია
  2018 84675 GEL 2700 GEL 8251 GEL; 1800 EUR; 95626 GEL; 1800 EUR 90000 USD 15000 GEL; 50000 USD; სხვა შემოსავლის წყაროები – იუსტიციის საბჭო, იუსტიციის სკოლა, ICMPD(ექსპერტი) ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81775 GEL 10849 GEL 92624 GEL 80000 USD 15000 GEL; 50000 USD; სხვა შემოსავლის წყაროები – იუსტიციის საბჭო, იუსტიციის სკოლა ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81091 GEL 8704 GEL 89795 GEL 20820 GEL; 13354 USD; 70000 USD; 78600 GEL; 50000 USD; სხვა შემოსავლის წყაროები – იუსტიციის საბჭო, იუსტიციის სკოლა ფინანსური დეკლარაცია
  2015 69775 GEL; 10175 GEL 79950 GEL 10000 GEL 68100 GEL ხელფასის წყაროები – საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოები ფინანსური დეკლარაცია
  2014 78075 GEL 370 GEL 78445 GEL 9000 GEL 59500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 64775 GEL 844 GEL 65619 GEL 59000 USD; 54500 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2011 61052 GEL 61052 GEL 21080 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 9600 GEL 9600 GEL სხვა შემოსავლის წყარო – სტიპენდია ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  განცხადება პარლამენტის მიერ უზენაესის მოსამართლედ არ არჩევის შესახებ Facebook ბმული
  პასუხი გასაუბრებიდან ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის თაობაზე liberali.ge ბმული
  პასუხი გასაუბრებიდან სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესახებ ბმული
  პასუხი გასაუბრებიდან რუსეთის ციხეებში არსებული მდგომარეობის შესახებ: „რუსეთში მძიმე მდგომარეობა არ ნიშნავს, რომ ყველა დამნაშავეს მივცეთ თავშესაფარი“ tabula.ge ბმული
  პასუხი გასაუბრებიდან ლევან მურუსიძესთან მეგობრობის შესახებ tabula.ge ბმული
  პასუხი გასაუბრებიდან წინა ხელისუფლების დროს სასამართლოში არსებული მდგომარეობის შესახებ: „ავტორიტარიზმის ნიშნებს ვხედავდი“ ipress.ge ბმული
  განცხადება სასამართლოს კრიტიკისთვის სანქციების დაწესების თაობაზე: „უნდა არსებობდეს რეგულაციები“ timer.ge ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა ლტოლვილთა სამართლის მოსამართლეთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი 2015 წლიდან
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);