პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : დიანა ბერეკაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 23. 08 . 1971
 • სასამართლო :
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 17 საშუალო სკოლა ქუთაისი 1988

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2007 დოქტორანტურა
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 22 თებერვალი, 2018 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 25 ივლისი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 4 იანვარი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართელოს რადიოს პირველი არხი რადიოგადაცემა : მე, შენ და კანონი” წამყვანი თბილისი, საქართველო 2002-2005
  საქართელოს რადიოს პირველი არხი რადიოგადაცემა ”თქვენი უფლებები” წამყვანი თბილისი, საქართველო 2003-2005
  საქართელოს რადიოს პირველი არხი იურისტ-ექსპერტი თბილისი, საქართველო 2002-2005
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იურიდიული დახმარების ცენტრი თბილისი, საქართველო 2000-2005
  საქართველოს პარლამენტის აპარატი წამყვანი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 1999-2000
  საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა სტაჯირება – თანაშემწე თბილისი, საქართველო 1996-1997
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005
  ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისია ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 1999

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამართლებრივი ასპექტები
  თარიღი: 2009
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი და IRZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: შესავალი კურსი ტესტის შექმნის მეთოდოლოგიაში
  თარიღი: 2015
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; USAID;
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში
  თარიღი: 2014-2015
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, თბილისი
  დაფინანსების წყარო: საია; GIZ da IRZ
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  სს საქართველოს ბანკი ტრეინინგი ცენტრი ტრენერი 2021
  შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პროფესორი 2021
  შპს სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი ტრენერი 2020
  სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური ტრენერი 2020
  სს მისო კრედიტი ტრენერი 2019
  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ტრენერი 2019 2021
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ლექტორი 2017-2021
  ევროპის უნივერსიტეტი ლექტორი 2017-2018
  ფაინ ლაიფ თბილისი ტრენერი 2016
  აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ლექტორი 2014
  იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი ტრენერი 2014 -2019
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი ტრენერი 2013 / 2015-2016 / 2018-2021
  კავკასიის უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2012 / 2016-2017
  საია მასწავლებელი 2011
  კავკასიის სამართლის სკოლა ლექტორი 2011
  საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა (სასწავლო ცენტრი) ტრენერი 2010 / 2021
  გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ტრენერი 2010
  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასისტენტ-პროფესორი 2007 / 2009-201
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მასწავლებელთა საბჭოს წევრი 2008 / 2015-2021
  ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2007 / 2012 / 2014-2021
  კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი ინტელექტუალური საკუთრების კათედრა 2002-2003
  სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2000-2002

  სამეცნიერო საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  პირგასამტეხლოს დაკისრება 14 ნოემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ფულადი (საკრედიტო) ვალდებულების შესრულება 15 ნოემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ალიმენტის დაკისრება 1 ნოემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  უძრავი ქონების თანამესაკუთრედ ცნობა 7 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  გარიგების ბათილად ცნობა და მოსარჩელეზე საკუთრების უფლების აღდგენა 1 აგვისტო, 2013 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2021 67875 GEL 74027.17 GEL 0.000 141902.17 GEL 0.000 54040 USD 5000 GEL 35000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (27/10/2014, 27/10/2014 – 27/07/2023 ) (28/09/2011, 28/09/2011 – 28/09/2012) (04.03.2016,
  04.03.2016-04.03.2031)
  ფინანსური დეკლარაცია
  2020 73942.87 GEL 62793.43 GEL 0.000 136736.3 GEL 0.000 54040 USD 5000 GEL 35000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (27/10/2014, 27/10/2014 – 27/07/2023 ) (28/09/2011, 28/09/2011 – 28/09/2012) (04.03.2016,
  04.03.2016-04.03.2031)
  ფინანსური დეკლარაცია
  2019 84675 GEL 78624.25 GEL 0.000 163299.25 GEL 0.000 54040 USD 5000 GEL 35000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (27/10/2014, 27/10/2014 – 27/07/2023 ) (28/09/2011, 28/09/2011 – 28/09/2012) (04.03.2016,
  04.03.2016-04.03.2031)
  ფინანსური დეკლარაცია
  2018 81775 GEL 79996.0054 GEL 0.000 161771.0054 GEL 0.000 54040 USD 5000 GEL 35000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (27/10/2014, 27/10/2014 – 27/07/2023 ) (28/09/2011, 28/09/2011 – 28/09/2012) (04.03.2016,
  04.03.2016-04.03.2031)
  ფინანსური დეკლარაცია
  2017 78380.74 GEL 70356.37 GEL 3120 GEL 151857.11 GEL 0.000 54040 USD 5000 GEL 35000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების გრანტი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (27/10/2014, 27/10/2014 – 27/07/2023 ) (28/09/2011, 28/09/2011 – 28/09/2012) (04.03.2016,
  04.03.2016-04.03.2031)
  ფინანსური დეკლარაცია
  2016 53560.98 GEL 71028.32 GEL 1000 GEL 125589.3 GEL 0.000 54761 USD 5000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტის მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (27/10/2014, 27/10/2014 – 27/07/2023 ) (28/09/2011, 28/09/2011 – 28/09/2012) ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74559 GEL 75863 GEL 180 GEL 150602 GEL 0.000 70000 USD 54761 USD 5000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტის მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (30/06/2008, 30/06/2008 – 23/06/2023) (27/10/2014, 27/10/2014 – 27/07/2023 ) (28/09/2011, 28/09/2011 – 28/09/2012) ფინანსური დეკლარაცია
  2014 48300 GEL 68832 GEL 5616 GEL 122748 GEL 0.000 70000 USD 5000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტის მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (30/06/2008, 30/06/2008 – 23/06/2023)(28/09/2011, 28/09/2011 – 28/09/2012) ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45200 GEL 54452 GEL 0.000 99652 GEL 0.000 70000 USD 22000 USD 5000 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (30/06/2008, 30/06/2008 – 23/06/2023) (17/09/2012, 17/09/2012 – 15/10/2012) (28/09/2011, 28/09/2011 – 28/09/2012) ფინანსური დეკლარაცია
  2012 45609 GEL 33880 GEL 0.000 79489 GEL 0.000 70000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (30/06/2008, 30/06/2008 – 23/06/2023) ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45000 GEL 28080 GEL 0.000 73080 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2010 33350 GEL 17400 GEL 1560 GEL 52310 GEL 0.000 70000 USD 6100 USD 15000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტის მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (30/06/2008, 30/06/2008 – 23/06/2023) (08/04/2006, 08/04/2006 – 08/04/2011) (15/10/2006, 15/10/2006 – 15/10/2009) ფინანსური დეკლარაცია
  2009 34149 GEL 21400 GEL 1440 GEL 56989 GEL 0.000 70000 USD 6100 USD 15000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტის მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (30/06/2008, 30/06/2008 – 23/06/2023) (08/04/2006, 08/04/2006 – 08/04/2011) (15/10/2006, 15/10/2006 – 15/10/2009) ფინანსური დეკლარაცია
  2008 23463 GEL 5226 GEL 681 GEL 29370 GEL 0.000 6100 USD 15000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტის მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (10.2006-10.2008) (04.2006-04.2010) ფინანსური დეკლარაცია
  2007 21545 GEL 0.000 0.000 21545 GEL 0.000 6100 USD 15000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (10.2006-10.2008) (04.2006-04.2010) ფინანსური დეკლარაცია
  2006 11661.8 GEL 0.000 1600 GEL 13261.8 GEL 0.000 4000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტის მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (10.2005-10.2008) ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა