პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო ბაქაქური
 • დაბადებით თარიღი : 11.05.1974
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  მე-3 ქართული გიმნაზია თბილისი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი თბილისი, საქართველო 2001 მაგისტრთან გათანაბრებული
  კოლუმბიის უნივერსიტეტი ნიუ იორკი, აშშ 2006 მაგისტრი
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 17 ოქტომბერი, 2014 10 წლის ვადით
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2005-2008
  თბილისის საოლქო სასამართლო საგადასახადო და ადმინისტრაციული სამართლის კოლეგია მოსამართლე 2004-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იურიდიული კომპანია „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები“ პარტნიორი თბილისი, საქართველო 2008-2014
  ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში სამართლისექსპერტი თბილისი, საქართველო 2011-2012
  საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაცია იურიდიული მრჩეველი თბილისი, საქართველო 2004
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იურისტი / უფროსი იურისტი / იურიდიული დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელი / პროექტის დირექტორი თბილისი, საქართველო 1998-2004
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  საერთაშორისო სამართლის მკვლევარი ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლასა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ჯგუფში;
  2002-2003 წლები
  ვაშინგტონი, აშშ
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2007
  კავკასიის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2007-2010
  თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო კომერციული სამართლის კლინიკის ლექტორი 2012-2014 / 2017-2018
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი, საქართველო 2017-2018
  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ტრეინინგ ცენტრი თბილისი, საქართველო 2017-2018
  იურიდიული ფირმების ასოციაცია თბილისი, საქართველო 2018

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  წიგნი თანაავტორი სამართლიანი სასამართლოს უფლება 2001 ბმული
  სახელმძღვანელო თანაავტორი საკორპორაციო სამართალი სახელმძღვანელო იურისტებისათვის 2019 ბმული
  კვლევა თანაავტორი ჯანდაცვის კანონმდებლობის მიმოხილვა და სამართლებრივი ანალიზი 2011 ბმული
  წიგნი თანაავტორი ევროპული კავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო პრატქიკა და ქართული შრომის სამართალი 2020 ბმული
  წიგნი თანაავტორი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარები 2020 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  სამართლიანი სასამართლოს უფლება და მტკიცების ტვირთი
  მოსამართლე იშველიებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას და განმარტავს სამართალწარმოების პროცესის სპეციფიკას, რომლის მიხედვითაც დავის მონაწილე მხარის საფუძვლიანი მოთხოვნა შეიძლება ვერ დაკმაყოფილდეს
  თუკი იგი საპროცესო სამართლით დადგენილი წესის თანახმად ვერ შეძლებს მტკიცების ტვირთის როლის გათავისებას.
  ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვეციის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზება უმეტესწილად დამოკიდებულია და გულისხმობს სასამართლოს მიერ დასაბუთებული, მტკიცებულებათა შეჯერების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილების მიღებას. მტკიცების ტვირთის როლი განსაკუთრებით ვლინდება სამოქალაქო სამართალწარმოებაში, სადაც მხარეთა ნების ავტონომიას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. შესაძლებელია მხარის მოთხოვნა საფუძვლიანი იყოს, მაგრამ შეუძლებელია მხარემ მიიღოს თავისი სასარგებლო
  გადაწყვეტილება, თუ ვერ დაამტკიცებს თავის სასარგებლო გარემოებებს საპროცესო სამართლით დადგენილი წესით. ამიტომაც, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს მტკიცების ტვირთის სწორი გადანაწილება მოდავე მხარეებს შორის.
   2020 წლის 7 თებერვალი გადაწყვეტილება
   გულისხმიერების ვალდებულება
  მოსამართლე თავის გადაწყვეტილებაში ციტირებს ევროპის სახელშეკრულებო სამართლის პრინციპებს და აანალიზებს გულისხმიერების ვალდებულების ინსტიტუტის არსს. მისი განმარტებით, გულისხმიერების ვალდებულება სახელშეკრულებო სამართლის ფუნდამენტურ პოსტულატს წარმოადგენს.
  “ევროპის სახელშეკრულებო სამართლის პრინცპიებში (მუხლი 1:202)
  გულისხმიერების ვალდებულება ნახსენებია როგორც Duty of co-operate, რაც შეიძლება გაგებულ იქნეს როგორც გულისხმიერებად, ასევე თანამშრომლობის ვალდებულებად. ამ პრინციპის დარღვევა წარმოადგენს სახელშკრულებო ვალდებულების დარღვევას და ამ დროს გამოიყენება ვალდებულების დარღვევის 1 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 7 თებერვლის №ას-1610-2019 გადაწყვეტილება დროს გათვალისწინებული სამართლებრივი საფუძვლები. შესაბამისად, მოვალეს შეუძლია მიუთითოს ამ საფუძვლებზე იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ
  კრედიტორმა დაარღვია გულისხმიერების ვალდებულება”
  2019 წლის 30 სექტემბერი გადაწყვეტილება
  სამართლიანი სასამართლოს უფლება და მცირე მნიშვნელობის მქონე ზიანი
  მოსამართლე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე განმარტავს სამართლიანი სასამართლოს უფლებრივ ასპექტს და აღნიშნავს, რომ კონვენციის მე-6 მუხლით დაცული სამართლიანი სასამართლოს უფლების შელახვა არ არის შემთხვევა, როდესაც სასამართლო პირისთვის მიყენებული ზიანის მცირე მნიშვნელობიდან გამომდინარე არ იღებს განცხადებას არსებითად განსახილველად “საკასაციო სასამართლო აქვე აღნიშნავს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლით გარანტირებული სასამართლო ხელმისაწვდომობა ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა და მართლმსაჯულების განხორციელებაზე უარის თქმა ამ უფლებით დაცულ სფეროში ჩარევის თვალსაჩინო მაგალითია, თუმცა, იგი უფლებით დაცულ სფეროში ჩარევად ვერ იქნება განხილული, რადგანაც მას გააჩნია საკანონმდებლო საფუძველი და გამართლებულია შედარებით ნაკლები ღირებულების მქონე დავის სწრაფად დამთავრებით (იხ. ასევე სსსკ-ის 2.2. მუხლი).
  პალატა ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის (სამართლიანი  სასამართლოს უფლება) ფარგლებში დამატებით განმარტავს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროსასამართლოს პრაქტიკა განაცხადის დასაშვებობისას ამოწმებს ზიანის (დანახარჯების) ოდენობას და მიიჩნევს, რომ მცირე ღირებულების საქმეებზე, თუკი არ დასტურდება პირის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის ფაქტი, განაცხადს დაუშვებლად მიიჩნევს სწორედ „ზიანის მცირე მნიშვნელობის“ (დავის ქონებრივი ცენზის დაწესება) გათვალისწინებით (ECHR: Ionescu v. Romania; Vasilchenko v. Russia; Stefanescu v. Romania და სხვა). (სუსგ 28.04.2017წ. საქმე №ას-230-218-2017)”
  2019 წლის 9 სექტემბრი გადაწყვეტილება
  მტკიცების ტვირთის განაწილება და მისი მნიშვნელობა
  მოსამართლე განმარტავს, რომ მტკიცების ტვირთი ფუნდამენტური მნიშვნელობის მქონე ინსტიტუტია სამართალწარმოების განხორციელების პროცესში, ხოლო 2 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 30 სექტემბრის №ას-1054-2019 გადაწყვეტილება 3 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 9 სექტემბრის №ას-1025-2019 გადაწყვეტილება დავის პროცესში იგი აკისრია პირს, რომელიც ითხოვს ვალდებულების შესრულებას ან თავ სიცავს მოწინააღმდეგე მხარის ნეგატიური სარჩელისგან.
  “მტკიცების ტვირთი – ესაა სამოქალაქო სამართალწარმოებაში საქმის სწორედ გადაწყვეტისათვის მნიშვნელოვანი ფაქტების დამტკიცების მოვალეობის დაკისრება მხარეებზე, რომლის შესრულება უზრუნველყოფილია მატერიალურსამართლებრივი თვალსაზრისით არახელსაყრელი გადაწყვეტილების გამოტანით იმ მხარის მიმართ, რომელმაც ეს მოვალეობა არ (ვერ) შეასრულა [სსსკ-ის მე-3, მე-4
  და 102-ე მუხლები]. მხარეთა მტკიცებითი საქმიანობის საბოლოო მიზანი – ესაა სასამართლოს დარწმუნება საქმის სწორად გადაწყვეტისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებების არსებობაში. სასამართლოს დაურწმუნებლობა კი, მხარისათვის არახელსაყრელ შედეგს იწვევს. მტკიცების ტვირთი დამოკიდებულია არა მხარის როლზე პროცესში, არამედ მოთხოვნის საფუძველზე. ის ვინც ითხოვს
  ვალდებულების შესრულებას, უნდა დაამტკიცოს მოთხოვნის  საფუძვლის არსებობა არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც იგი ითხოვს თავისი მოთხოვნის შესრულებას, ან აღიარებას, არამედ მაშინაც, როდესაც იგი თავს იცავს მოწინააღმდეგე მხარის ნეგატიური აღიარებითი სარჩელისაგან (მოთხოვნისაგან).”
   2020 წლის 7 თებერვლი გადაწყვეტილება
  უცხო სახელმწიფოს სასამართლო/არბიტრაჟის გადაწყვეტილების ცნობა და აღსრულება
  მოსამართლე განმარტავს უცხო სახელმწიფოს სასამართლოს/ არბიტრაჟის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ცნობა/აღსრულების ინსტიტუტის არსს და აღნიშნავს, რომ მსგავსი ტიპის სამართლებრივი ქმედების განხორციელებისას სახელმწიფო,
  რომელშიც ხდება გადაწყვეტილების ცნობა/აღსრულება სრული სუევერენიტეტით და თავისუფლებით სარგებლობს.
  “საკასაციო პალატა განმარტავს, რომ უცხო სახელმწიფოს სასამართლო გადაწყვეტილებისა და უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა/აღსრულება სხვა ქვეყანაში ამ უკანასკნელის საჯარო ხელისუფლების მიერ განხორციელებული აქტია, რომელთა მიმართებით ეს სახელმწიფო სრული სუვერენიტეტითა და თავისუფლებით სარგებლობს. „საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 68-ე მუხლის მე-5 ნაწილის
  თანახმად, უცხო ქვეყნის სასამართლოს გადაწყვეტილების ცნობის საკითხს იხილავს საქართველოს უზენაესი სასამართლო”
  2019 წლის 19 დეკემბრი გადაწყვეტილება
   პირგასამტეხლოს ინსტიტუტი
  მოსამართლე განმარტავს პირგასამტეხლოს ინსტიტუტის არსს და აღნიშნავს, რომ იგი დამოუკიდებელია პირის მიერ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნისგან.
  „საკასაციო პალატა განმარტავს, რომ პირგასამტეხლო წარმოადგენს
  ვალდებულების შესრულების მიმართ მხარის შესაბამისი ინტერესის
  უზრუნველყოფის საშუალებას, რომლის გადახდის ვალდებულების წარმოშობა დაკავშირებულია ვალდებულების დარღვევასთან. პირგასამტეხლოს მოთხოვნის უფლება დამოუკიდებელია ზიანის მიყენების ფაქტის მტკიცებისაგან ანუ, პირგასამტეხლოს მოთხოვნისათვის კრედიტორს არ ეკისრება მიყენებული ზიანის
  დამტკიცების ვალდებულება. პირგასამტეხლოს მოთხოვნის უფლება კრედიტორს ყოველთვის გააჩნია, მიუხედავად იმისა, განიცადა თუ არა მან ზიანი. მთავარია ვალდებულების დარღვევის ფაქტი. პირგასამტეხლოს მოთხოვნის უფლება და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი
  კრედიტორის ერთი და იმავე ინტერესის დაკმაყოფილებისაკენ არიან მიმართული, დამოუკიდებელ მოთხოვნებად რჩებიან (საკასაციო პალატა აღნიშნავს, რომ პირგასამტეხლოს თავისებურებებთან დაკავშირებით ყურადსაღებია გერმანიის საკანონმდებლო და პრაქტიკული მიდგომები საქართველოსათვის, როგორც
  რომანულ-გერმანული სამართლებრივი სისტემის ქვეყნისათვის“
  2019 წლის 21 ნოემბერი გადაწყვეტილება
  სახელშეკრულებო სამართლის ფუძემდებლური პრინციპი
  მოსამართლე ლათინური ეტიმოლოგიის მოშველიებით განმარტავს, რომ სამოქალაქო კოდექსი და სახელშეკრულებლო სამართალი ეფუძნება „ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს“ პრინციპს.
  „საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ სამოქალაქო კოდექსი აღიარებს და ეფუძნება „pacta sunt servanda-ს“ (ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს) პრინციპს, რომლის თანახმად ხელშეკრულების მხარემ, რომელმაც იკისრა ვალდებულება, უნდა შეასრულოს ხელშეკრულებით მისივე ნებით შეთანხმებული უფლებამოვალეობები.“
  2019 წლის 30 სექტემბერი გადაწყვეტილება
  გადახდისუნარიოანობის დამადასტურებელი მტკიცებულება
  მოსამართლე განმარტავს, რომ პირის გადახდისუნარიანობის საკითხის ანალიზი კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს და მოიცავს როგორც პირის აქტივების, ასევე პასივების შემოწმების აუცილებლობას.
  „საკასაციო პალატა განმარტავს, რომ მხოლოდ პენსიის მიღების ფაქტი ვერ ჩაითვლება გადახდისუუნარობის დამადასტურებელ უტყუარ მტკიცებულებად, ვინაიდან იგი სრულად არ ასახავს პირის ქონებრივ მდგომარეობას და არ გამორიცხავს შემოსავლის სხვა წყაროს არსებობის შესაძლებლობას. აღნიშნული გარემოება სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან გათავისუფლების საფუძველს
  შესაძლოა წარმოადგენდეს მხოლოდ მხარის ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველ სხვა მტკიცებულებებთან (მაგალითად, როგორიცაა: ცნობები პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ყოველთვიური შემოსავლის, საბანკო ანგარიშებზე არსებული თანხის, ამა თუ იმ ვალდებულების შესახებ და
  სხვა) ერთობლიობაში.“
   2019 წლის 25 სექტემბერი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2018 126225 GEL 1810 GEL 0.000 128035 GEL 15219.16 USD 5000 GEL 10000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 123240 GEL 2684 GEL 1200 EUR 0.000 125924 GEL 1200 EUR 14742.98 USD 5000 GEL 10000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 113445 GEL 0.000 0.000 113445 GEL 4500 USD 7500 GEL 5000 GEL 48600 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 113226 GEL 0.000 0.000 113226 GEL 11500 USD 7000 GEL 10120 GEL 48600 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 98212.85 GEL 0.000 0.000 98212.85 GEL 9000 USD 7000 GEL 5000 GEL 48600 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 93945 GEL 3420 GEL 0.000 97365 GEL 5000 GEL 8002.15 USD 15000 GEL 48600 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 24000 GEL 0.000 0.000 24000 GEL 5285.5 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 15617 GEL 0.000 0.000 15617 GEL 12285. 05 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 735 GEL 550 EUR 800 USD 0.000 0.000 735 GEL 550 EUR 800 USD 12219.12 USD 2000 GEL 3000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  აქტიურად სარგებლობს სოციალური ქსელი Facebook – ით https://www.facebook.com/ninob1
  რუსული იმპერიალიზმის წინააღმდეგ Facebook სქრინი
  რუსეთი ოკუპანტია Facebook სქრინი
  სერგეი გავრილოვის ვიზისთან დაკავშირებულ საპროტესტო აქციაზე Facebook სქრინი
  სერგეი გავრილოვის ვიზისთან დაკავშირებულ საპროტესტო აქციაზე Facebook სქრინი
  მოსამართლის როლი საზოგადოებაში youtube ბმული
  საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემის შეფასება ევროპის ქვეყნების მართლმსაჯულების სისტემების ფონზე facebook ბმული
  ტრინინგი საკორპორაციო სამართალში facebook ბმული
  სამსახურიდან დაქირავებულის უკანონოდ გათავისუფლებულად ცნობის შედეგები youtube ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტიპენდიანტი
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);